Det betyr blant annet at utslippene er geografisk avgrenset til kommune- eller fylkesgrenser på samme måte som at det bare er utslipp som finner sted innenfor Norges geografiske område som er inkludert i det nasjonale regnskapet.

Dette medfører at utslipp mellom land, eller mellom kommuner, kan summeres uten at det blir dobbelttelling.

Indirekte utslipp, det vil si klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen, er ikke inkludert.

Ulike dataleverandører

Kildeinndelingen er stort sett lik som det nasjonale regnskapet, men med noen forskjeller. Datakildene er stort sett forskjellige.

Dataleverandører til klimagassregnskapet for kommuner og fylker er hovedsakelig SSB, Kystverket, Nilu. Nibio og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet publiserer utslippsregnskapet én gang per år

Publiseringsdatoen er ikke fast, men tidligere tidspunkt for publisering har vært mellom 12 og 16 måneder etter endt utslippsår.

Utslippsregnskapet for utslipp og opptak fra skog og arealbruk for kommuner og fylker utarbeides av Nibio. Dette regnskapet publiseres hvert femte år, og neste oppdatering blir gjort første halvdel av 2023.