Norge har gjennom både Klimaloven og internasjonale avtaler, herunder Parisavtalen, forpliktet seg til spesifikke mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

For å kunne vurdere om Norge er på rett vei for å oppnå klimamålene er det viktig å vite hvordan utslipp og opptak av klimagasser utvikler seg over tid. Derfor utarbeides det årlig et nasjonalt klimagassregnskap.

Det nasjonale klimagassregnskapet utarbeides av Miljødirektoratet, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i samarbeid.

Utslippstall publiseres på SSBs nettsider, mens forklaringer på hvorfor klimagassregnskapet utvikler seg som det gjør er tilgjengelig på Miljøstatus.no:

Norge er forpliktet til å rapportere sine utslipp og opptak av klimagasser til EU og FNs klimakonvensjon hvert år for to år tilbake i tid (inneværende år – 2).

Tallene for utslipp og opptak rapporteres i standardiserte tabeller, såkalte CRF-tabeller.

Sammen med tallene leverer Miljødirektoratet en rapport som beskriver metoder og datakilder bak beregningene og forklarer utviklingen i tallene over tid. Denne rapporten kalles National Inventory Report (Nir). Utslippstall og rapporter finnes på EUs og Klimakonvensjonens nettsider fra ca. 15. mars.

Generelle spørsmål

Metode