Den norske rapporteringen av utslipp og opptak av klimagasser utarbeides av Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) i samarbeid.

Dataene utarbeides og publiseres først nasjonalt av SSB. Miljødirektoratet rapporter deretter dataene videre til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen.

Publisering av utslippstall

SSB publiser utslippstall for alle kilder unntatt skog og arealbruk. Foreløpige utslippstall for de viktigste sektorene publiseres i juni påfølgende år, mens de endelige tallene med detaljert kildeinndeling kommer i november. 

Miljødirektoratet bearbeider og forklarer tallene fra SSB og legger dette ut på Miljøstatus.

Tallene er i henhold til nasjonal kildeinndeling, som er bygd opp slik at de viktigste kildene i norsk sammenheng, slik som olje- og gassektoren og råvareindustri, tydeliggjøres. 

Den nasjonale oppdelingen brukes nasjonalt, for eksempel til tiltaksanalyses og vurdering av måloppnåelse på sektornivå.

Nibio utarbeider utslippsregnskap for utslipp og opptak fra skog og arealbruk. Dette tallmaterialet blir først publisert som en del av den internasjonale rapporteringen. 

Internasjonal rapportering av utslippstall

Miljødirektoratet, Nibio og SSB bearbeider tallene videre og rapporterer til FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen. I denne rapporteringen inkluderes også opptak fra skog og annen arealbruk.

Kildeinndelingen i den internasjonale rapporteringen følger FNs klimapanel (IPCC) sin standard for rapportering, og den er derfor forskjellig fra den nasjonale kildeinndelingen som brukes av SSB. Den viktigste hovedkategorien er energi, mens de andre kategoriene er industriprosesser og bruk av produkter, jordbruk, utslipp og opptak fra skog og annen arealbruk (LULUCF), avfall og andre kilder.

Den internasjonale rapporteringen skjer i det som kalles "Common Reporting Format" (CRF)

Rapporterte tall