Denne siden blir fortløpende oppdatert.

Omtrent halvparten av EUs utslipp av klimagasser er omfattet av klimakvotesystemet.

Endringer i EUs kvotesystem

Det er gjort endringer i EUs klimakvotesystem som del av EUs klimapakke "Klar for 55" som vil gjelde fra 1. januar 2024. Du finner mer om endringene i lenkene under.

Hva er klimakvoter?

Under EUs klimakvotesystem, gir én klimakvote deg tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2-ekvivalenter. Det er viktig å skille mellom en klimakvote og en utslippsenhet. Miljødirektoratet forvalter EUs klimakvotesystem i Norge. FN har et eget system hvor fornybar- og bærekraftsprosjekter kan tjene utslippsenheter. 

Hva er EUs klimakvotesystem?

EUs klimakvotesystem fungerer ved at det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres så over tid, slik at utslippene også reduseres.

Under dette taket, kjøper og leverer de aktørene som er omfattet av EUs klimakvotesystem klimakvoter, for å gjøre opp for sine utslipp. På denne måten skaper man et marked og en pris på CO2, og etter hvert som taket går ned, og prisene på CO2 går opp, gir det incentiver til å redusere utslippene framfor å kjøpe klimakvoter.

Alle nasjonene som deltar i EUs klimakvotesystem, forvalter sin del av et felleseuropeisk klimakvoteregister. Her må hver kvotepliktig virksomhet ha en egen konto, hvor de hvert år må betale inn et antall klimakvoter som svarer til utslippene fra foregående år.

Hvordan fordeles klimakvotene i EUs klimakvotesystem?

Som hovedregel må kvoter skaffes gjennom auksjoner, hvor industrien må kjøpe en stadig større andel av kvotene de trenger for å dekke sine utslipp.

Auksjonering er den mest transparente måten å fordele kvoter på, og det sikrer også at prinsippet om at forurenser betaler settes ut i praksis.

Det er i dag to plattformer for auksjonering av kvoter under EUs kvotesystem:

  • The European Energy Exchange (EEX) er fellesplattformen som de aller fleste landene som deltar i EUs kvotesystem bruker, og fungerer også som Tysklands plattform. Norges andel av kvotene vil selges via EEX sin fellesplattform.
  • ICE Futures Europe (ICE) er Storbritannias plattform.

Selv om auksjonering er hovedregelen for anskaffelse av kvoter, tildeles en andel av kvotene til industrien gratis. Bortsett fra for kraftprodusenter, som ikke mottar noen gratiskvoter, reduseres gradvis andelen kvoter som tildeles gratis hvert år. Denne gradvise overgangen fra tildeling til auksjonering, sørger for at EU kan oppnå sine utslippsmål, uten at konkurranseutsatt industri utsettes for karbonlekkasje.

Overskudd av EU-kvoter i markedet

Det har lenge vært et stort overskudd av kvoter i EUs klimakvotesystem. Blant annet grunnet finanskrisen i 2008 og 2009, hvor mye europeisk industri ble lagt ned, var etterspørselen etter klimakvoter lenge lavere enn forventet. Det har dermed bygget seg opp et stort overskudd av klimakvoter i markedet.

Tiltak for å redusere overskuddet

EU har satt inn flere tiltak for å redusere overskuddet av klimakvoter i markedet. For det første er det en lineær reduksjon i kvotetaket på 2,2 % hvert år. For det andre er det etablert en markedsstabiliseringsreserve, som er ment som en permanent løsning på overskuddet av klimakvoter.

Markedsstabiliseringsreserven startet opp i januar 2019. Den skal motvirke overskuddet av kvoter og samtidig sikre et stabilt marked. Et stabilt marked vil si at dersom en hendelse, som for eksempel finanskrisen i 2008, skulle inntreffe og etterspørselen blir mye lavere, vil reserven ta opp mange av disse overskuddskvotene og sørge for at ikke prisen i markedet synker veldig raskt.

Så lenge overskuddet av kvoter i markedet er høyere enn 833 millioner kvoter, vil en andel av kvoteoverskuddet tas ut av markedet hvert år og bli plassert i denne reserven. Denne andelen er satt til 24 % til og med 2023, og 12 % deretter. Dersom overskuddet blir lavere enn 400 millioner kvoter, tilbakeføres 100 millioner kvoter til markedet fra reserven igjen.

Fra og med 2023 og hvert år framover vil man, dersom antall kvoter i reserven overstiger antall kvoter som ble auksjoner året før, permanent slette den andelen i reserven som overstiger antall kvoter som ble auksjonert.