EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050.

Som del av klimapakken er det foreslått endringer i EUs kvotesystem (EU ETS). Dette vil gjelde for industri og luftfart som allerede er omfattet av systemet. I tillegg er også nye sektorer (maritim sektor) foreslått innlemmet i kvotesystemet.

Endringene i regelverket er nå vedtatt i EU. Les mer om endringene på EUs sider.

Videre prosess for endringene i regelverket

Endringene i regelverket er vedtatt i EU og publisert i EUs Official Journal.

I Norge er EUs klimakvotedirektiv gjennomført i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften, og endringene i direktivet må også innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett for at regelverket skal gjelde i Norge.

Endringer i klimakvoteloven er offentliggjort

Prop. 3 LS om endringer i klimakvoteloven er offentliggjort. Proposisjonen til Stortinget legger til rette for at Norge kan delta i det forsterkede kvotesystemet i EU.

Forslag til endringer i klimakvoteforskriften og miljøsikkerhetsforskriften på høring

Forslag til endringer i klimakvoteforskriften og miljøsikkerhetsforskriften er lagt ut på høring. Forslaget gjennomfører blant annet endringer i direktiv 2003/87/EF ("klimakvotedirektivet") og forordning (EU) 2015/757 ("MRV-forordningen") i norsk rett, og er en oppfølging av forslag til endringer i klimakvoteloven som var på høring i år.

Høringsfrist er 20. november 2023.

Underliggende rettsakter til klimakvotedirektivet utarbeides

Det arbeides for tiden i EU med utvikling av underliggende regelverk til klimakvotedirektivet. Flere av rettsaktene har allerede vært på høring i EU, og fremtidige høringer vil legges ut på våre nettsider. 

Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev.