EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050.

Som del av klimapakken er det foreslått endringer i EUs kvotesystem (EU ETS). Dette vil gjelde for industri og luftfart som allerede er omfattet av systemet. I tillegg er også nye sektorer (maritim sektor) foreslått innlemmet i kvotesystemet.

Det er oppnådd enighet om endringene i regelverket i EU. Les mer om endringene på EUs sider.

Videre prosess for endringene i regelverket

Den politiske enigheten om endringene i regelverket må formelt godkjennes i EU, og Europaparlamentet og Rådet må videre vedta rettsaktene før regelverket kan tre i kraft. Når vedtak er fattet, vil endringene bli publisert i EUs Official Journal. Publiseringen forventes i løpet av våren 2023.

Videre prosess i Norge etter vedtak i EU, er arbeid med å innlemme de nye rettsaktene i EØS-avtalen.