Utslippstall og oppgjør av kvoteplikt

Frist for rapportering og godkjenning av utslippstall for 2022 i klimakvoteregisteret er 31. mars 2023. Innlevering av klimakvoter til oppgjør av kvotepliktige utslipp for 2022, må utføres i klimakvoteregisteret innen utgangen av 30. april 2023.

Les mer i fagmeldingen som er lagt ut. 


I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret.

Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

Lover og regelverk

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den syvende registerforordningen

Forordning (EU) nr. 2019/1122

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Viktige dokumenter

Relaterte lenker