Klimakvoteregisteret i sommer

Fra 15. juli til 4. august er telefonen til kvoteregisteret stengt. Du kan fremdeles sende henvendelser til oss pr. e-post, men disse blir ikke behandlet før vi er tilbake. Har du en sak som haster, kan du ringe vårt sentralbord på 03400 eller 73 58 05 00.

I klimakvoteregisteret utstedes klimakvoter som kan overføres fra en konto til en annen. Kvotepliktige virksomheter gjør opp for sine utslipp ved å levere kvoter til oppgjør i registeret. Avtaler og betaling for kjøp/salg av kvoter foregår utenfor klimakvoteregisteret.

I EU-login kan du:

  • registerere deg som ny bruker
  • endre kontaktinformasjon som vil ha betydning for at du fortsatt skal kunne logge deg inn i klimakvoteregisteret (e-post adresse, telefonnummer o.l.) 

Lover og regelverk

Klimakvoteregisteret er regulert gjennom følgende lovgivning:

Klimakvoteloven

Kapittel 3 § 11-13 i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Klimakvoteforskriften

Kapittel 7 og 9 (§ 9-1, § 9-2 og § 9-3) i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser.

Den sjette registerforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013

Relaterte lenker

Kontakt

Vi ser helst at dere tar kontakt per E-post. Telefonen er bemannet i tidsrommet 09:00 - 15:00 mandag - fredag.

Postadresse:
Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim