Tillatelse og overvåking av utslipp for kvotepliktige virksomheter

Dere må søke Miljødirektoratet om tillatelse gjennom Miljødirektoratets rapporteringstjeneste i Altinn. Dere har ansvar for å holde tillatelse med overvåkingsplan oppdatert og melde fra/søke om endringer til Miljødirektoratet.

Nye virksomheter må kontakte Miljødirektoratet for å få tilgang til søknadsskjema. Dere må sende oss følgende:

  • Informasjon om lokalitet (UTM-koordinater)
  • Organisasjonsnr. for virksomheten

Hvilke aktiviteter som er kvotepliktige aktiviteter følger av klimakvoteforskriften § 1-1

EUs veileder om kvoteplikt (Guidance to Annex I)

Relaterte lenker

Rapportering av kvotepliktige utslipp

Dere må senest innen 31. mars hvert år, levere inn en verifisert utslippsrapport for foregående år gjennom Miljødirektoratets rapporteringstjeneste på Altinn.

Dere må også legge inn det årlige utslippet i klimakvoteregisteret.

Dere må sørge for å skaffe en akkreditert verifikatør som kan verifisere rapporten om kvotepliktige utslipp før den sendes til Miljødirektoratet.

Manglende data

Dersom data som er relevante for beregningen av kvotepliktige utslipp av ulike årsaker er feil eller mangler, skal dere estimere konservative erstatningsdata i henhold til artikkel 65 i MR-forordningen. Konservativitet betyr at erstatningsdataene, med høy grad av sikkerhet, ikke skal underestimere utslippene.

Metoden dere benytter vil anses som konservativ dersom den er i henhold til veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-conformities". Dersom dere benytter metoder som følger av denne veilederen trenger dere ikke å søke Miljødirektoratet om godkjenning. Track 6 er ikke ansett som en metode.

Metoder for estimering av erstatningsdata som ikke er beskrevet som konservative i veilederen må dere derimot enten ha inkludert i overvåkingsplanen eller på annet vis få forhåndsgodkjent av Miljødirektoratet.

Krav om forbedringsrapport

Hvis verifikatør har påpekt avvik eller anbefalt forbedringer i sin verifikasjonsrapport skal dere sende inn en forbedringsrapport der dere beskriver aktuelle tiltak. Dette er beskrevet i MR-forordningens artikkel 69.

Dersom tiltak for å rette avvik eller gjøre forbedringer fører til at dere skal endre overvåkingsplanen kan dere melde om/søke om dette her.

Dere skal sende forbedringsrapporten på e-post til post@miljodir.no innen 30. juni.

Relaterte lenker

Søknad om unntak fra verifikasjonsbesøk

AV-forordningen artikkel 31 punkt 3 åpner for at det i visse tilfeller kan gis unntak fra krav til verifikasjonsbesøk som en del av verifikasjon av utslippsrapporten for en kvotepliktig virksomhet. Det er den kvotepliktige virksomheten som må søke Miljødirektoratet om unntak fra verifikasjonsbesøk. 

  • Resultatene av verifikatørs risikoanalyse, der det fremgår at verifikatør vurderer at verifikasjonsbesøk ikke er nødvendig
  • Bekreftelse på at alle data relevante for gjennomgang av utslippsrapporten er tilgjengelig uten å besøke enheten der utslippene finner sted
  • Dokumentasjon/bekreftelse på at det ikke er første gang verifikatør verifiserer utslippene fra virksomheten, det ikke er mer enn to år siden verifikasjonsbesøk har blitt gjennomført, eller det har skjedd vesentlige endringer i overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsåret
  • Dokumentasjon på at vilkårene/betingelsene for ikke å gjennomføre verifikasjonsbesøk angitt i artikkel 31 punkt 3 er oppfylt

Fristen for å søke om unntak fra verifikasjonsbesøk er 30. november det året det søkes om unntak for. 

Virksomheter med årlige utslipp under 25 000 tonn CO2 trenger ikke å søke om unntak fra verifikasjonsbesøk. Vilkårene for unntak er likevel de samme som nevnt over.

Årlig oppgjør for kvotepliktige utslipp

For å gjøre opp for det kvotepliktige utslippet i foregående år må dere levere kvoter tilsvarende utslippet fra deres konto i klimakvoteregisteret innen 30. april. Det er viktig at dere i god tid før oppgjørsfristen sørger for at dere har tilstrekkelig med kvoter på konto.

Dere må på forhånd legge inn utslippstallet på kontoen deres i klimakvoteregisteret og sørge for at verifikatør går inn og bekrefter det innen 31. mars.

Søke om tildeling av klimakvoter

Kvotepliktige virksomheter kan søke om tildeling av gratis klimakvoter etter regler gitt i klimakvoteforskriften. Antall klimakvoter tildelt virksomheten vil reduseres i løpet av kvoteperioden. For å motvirke at industri flyttes ut av Europa som følge av kostnadene ved kvotesystemet, såkalt karbonlekkasje, vil tildelingen av kvoter til virksomheter i visse sektorer ikke reduseres like mye.

Kvotepliktige virksomheter i Norge, har etter søknad til Miljødirektoratet, fått tildelt klimakvoter for fase 3 (2013-2020) i henhold til reglene gitt i klimakvoteforskriften. Hva hver enkelt virksomhet får tildelt vises på Norske utslipp og EUs transaksjonslogg. Tildelingen kan endres dersom det skjer endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift hos virksomheten. Nye virksomheter kan søke om tildeling fra en kvotereserve.

I 2019 kan de kvotepliktige virksomhetene søke om tildeling for fase 4 (2021-2030).