Hvilke rigger er omfattet av kvoteplikten?

En mobil rigg er inkludert i kvotesystemet enten som egen virksomhet, såfremt riggen har en samlet innfyrt effekt på over 20 MW, eller har en fysisk kobling og en driftsmessig sammenheng til et kvotepliktig felt. Når en mobil rigg ligger i ro og utfører kvotepliktige aktiviteter, anses den som stasjonær i kvotedirektivets forstand. At innretningen kan flyttes betyr ikke at den ikke er stasjonær mens den står stille og utfører kvotepliktige aktiviteter.

Mobil rigg defineres i tillatelsene til kvotepliktige utslipp for perioden 2013-2020 som borerigger, floteller (boliginnretninger) og brønnintervensjonsskip. Innretninger og fartøy som ikke utfører bore-, bolig- eller brønnintervensjonsaktiviteter er unntatt kvoteplikten. Med denne definisjonen følger at dersom fartøyet er koblet til en brønn er aktiviteten kvotepliktig.

Andre flyttbare innretninger til havs som FPSO (innretninger for produksjon, lagring og avskipning) og FPDSO (innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning) er kvotepliktige i egenskap av å være flytende produksjonsenheter, ikke som mobil rigg.

Eksempler på fartøy unntatt kvoteplikt:

 • PSV/Supplyfartøy
 • ERRV/Standbyfartøy
 • Inspeksjonsfartøy (Survey vessel)
 • Seismikkfartøy
 • ROV-fartøy
 • Servicefartøy (Construction vessel)
 • Vaktfartøy (Guard vessel)
 • AHT/Ankerhåndteringsfartøy
 • Dykkeoperasjoner
 • Steindumpingsfartøy
 • Kabelleggingsfartøy
 • Slepefartøy
 • Tungløftefartøy

Listen er ikke uttømmende.

Ved tvil må kvoteplikten vurderes konkret.

Hva er det rettslige grunnlaget for kvoteplikt for mobile rigger?

Miljødirektoratet innførte kvoteplikt for mobile rigger fra 1. januar 2011. Klimakvoteloven § 3, jf. klimakvoteforskriften § 1-1 definerer hvilke gasser og utslippskilder som omfattes av kvoteplikten. Utslipp av CO2 i forbindelse med forbrenning av brensler på installasjoner som har en samlet innfyrt effekt på over 20 MW er ifølge klimakvoteforskriften § 1-1 første ledd bokstav a) kvotepliktige.

Klima- og miljødepartementet opprettholdt Miljødirektoratets vedtak om kvoteplikt for utslipp av CO2 fra mobile rigger 17. september 2013. Departementets vedtak innebærer at utslipp av CO2 fra mobile rigger på den norske kontinentalsokkelen omfattes av EUs kvotesystem og at feltoperatøren er ansvarlig for å levere kvoter til oppgjør for kvoteplikten når det gjelder utslipp av CO2 fra mobile rigger som benyttes i tilknytning til petroleumsfelt.

Er leteboringer omfattet?

En leteboring utført fra en mobil rigg på et eksisterende felt er kvotepliktig. Enkeltstående leteboring på nye felt er i utgangspunktet unntatt kvoteplikt. Leteboringer varer gjerne to til fire måneder, og etter endt boring vil det ikke være aktivitet ved lokasjonen før operatøren beslutter å bygge ut feltet.

Miljødirektoratets nåværende vurdering er at det av administrative hensyn er lite hensiktsmessig å gi egne tillatelser til selvstendige leteboringer.

Hva er kravene til bestemmelse av utslippet fra mobile rigger?

Kravene i overvåkingsplanen til metode for bestemmelse av aktivitetsdata for mobile rigger er mindre omfattende enn for andre kildestrømmer. Det stilles for eksempel ikke her krav om at måleutstyr og lignende skal oppgis i forkant.

Miljødirektoratet ønsker med dette å ta høyde for den manglende forutsigbarheten med hensyn til hvilket måleutstyr som benyttes for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmene på mobil rigg. Tillatelsen til kvotepliktige utslipp skal ikke måtte endres ved bruk av andre rigger enn opprinnelig planlagt eller ved andre mindre endringer.

Tillatelsen stiller krav til maksimal tillatt usikkerhet for hver type kildestrøm som benyttes i rapporteringsåret og til hvilke faktorer som skal benyttes ved beregning av utslippet. Det stilles ikke usikkerhetskrav til mengde brensel benyttet på hver av de mobile riggene på feltet i rapporteringsåret.

Hva er kvoterapporteringskravene til mobile rigger?

I den årlige kvoterapporteringen skal det opplyses om hvilke rigger som er benyttet, over hvilke tidsrom riggene er benyttet og på hvilke felt (av de feltene som tillatelsen omfatter). Videre skal type måleutstyr og usikkerhet i måleutstyr for hver kildestrøm på mobil rigg oppgis.

Utslippene fra hver rigg skal også rapporteres på kildestrømnivå. Kravet til rapportering av utslipp fra mobile rigger er fastsatt i punkt II i tillatelsen.

Må verifikatøren besøke alle riggene?

Krav til fysiske besøk i forbindelse med den årlige verifikasjonen av kvotepliktige utslipp følger av AV-forordningens* artikkel 31. Der tillatelsen omfatter et felt der flere enheter (plattformer og mobile rigger) inngår, beror det på verifikatørens risikovurdering hvorvidt det er nødvendig at alle enhetene som dekkes av feltets tillatelse må besøkes. Verifikasjonsbesøk kan også foretas mens riggen ligger til land, men da i løpet av rapporteringsåret.

* Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council