Mobile rigger og kvoteplikt

Borerigger, floteller (boliginnretninger) og brønnintervensjonsskip anses som mobile rigger.

En mobil rigg er inkludert i EUs kvotesystem på to ulike måter: 

 • Som egen kvotepliktig virksomhet hvis riggen har en samlet innfyrt termisk effekt på over 20 MW
 • Som del av en kvotepliktig offshorevirksomhet hvis riggen har en nær driftsmessig og fysisk sammenheng til et kvotepliktig felt

Når en mobil rigg ligger i ro anses den som stasjonær etter artikkel 3 e) i EUs klimakvotedirektiv. Hvis en innretning/fartøy er koblet til en brønn er aktiviteten dermed kvotepliktig.

Andre flytende innretninger til havs, slik som FPSO (innretninger for produksjon, lagring og avskipning) og FPDSO (innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning) anses ikke som mobile rigger, men er kvotepliktige som produksjonsinnretninger. 

Hvilke innretninger/fartøy er unntatt?

Innretninger og fartøy som ikke utfører bore-, bolig- eller brønnintervensjonsaktiviteter er unntatt kvoteplikt.

Vanligvis vil derfor følgende mobile rigger være unntatt kvoteplikt (listen er ikke fullstendig):

 • PSV/Supplyfartøy
 • ERRV/Standbyfartøy
 • Inspeksjonsfartøy (Survey vessel)
 • Seismikkfartøy
 • ROV-fartøy
 • Servicefartøy (Construction vessel)
 • Vaktfartøy (Guard vessel)
 • AHT/Ankerhåndteringsfartøy
 • Dykkeoperasjoner
 • Steindumpingsfartøy
 • Kabelleggingsfartøy
 • Slepefartøy
 • Tungløftefartøy

Er leteboringer unntatt?

Utslipp fra forbrenning av brensler ved leteboring utført fra en mobil rigg tilknyttet et  kvotepliktig felt er omfattet av kvoteplikt.

Enkeltstående leteboringer i nye områder der det ikke er besluttet utbygging (PUD) er unntatt kvoteplikt.

Hvilke krav stilles til overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp fra mobile rigger?

For å ta hensyn til at det kan være vanskelig å forutse hvilken/hvilke mobile rigger som benyttes fra år til år, godtar Miljødirektoratet at kildestrømmer på mobile rigger angis som generiske kildestrømmer i tillatelse til kvotepliktige utslipp, uten spesifikt måleutstyr. 

I utlippsrapporten skal det oppgis:

 • hvilke rigger som er benyttet, over hvilke tidsrom riggene er benyttet og på hvilke felt (av de feltene som den kvotepliktige virksomheten omfatter)
 • type måleutstyr og usikkerhet i måleutstyr benyttet for å bestemme mengder forbrent av hvert brensel 

Hvilke krav stilles til verifikasjonsbesøk?

Som hovedregel stilles det krav om at verifikatør, som ledd i verifikasjon av utslippsrapporten, skal gjennomføre et fysisk besøk ved den kvotepliktige virksomheten.

Der en kvotepliktig virksomhet består av flere innretninger, avhenger det av verifikatørens risikovurdering om det er nødvendig at alle innretningene må besøkes som ledd i verifikasjonen. Miljødirektoratet åpner for at verifikasjonsbesøk kan foretas mens en mobil rigg ligger til land, men da i løpet av rapporteringsåret.

Fjernings- og nedstengingsaktiviteter

Kvoteplikten vil ikke automatisk opphøre når produksjonen av olje og gass ved et kvotepliktig felt er avsluttet. Hvis det er stasjonære innretninger på feltet, og samlet innfyrt termisk effekt er over 20 MW, er utslipp fra forbrenning av brensler ved disse innretningene kvotepliktige. Tilsvarende er utslipp fra forbrenning av brensler ved mobile rigger som benyttes til fjerningsaktiviteter kvotepliktige dersom de mobile riggene er koblet til brønn eller de stasjonære innretningene på feltet.