Søknad om tildeling og rapportering av tildelingsdata

Klimakvoteforskriften kapittel 4 oppstiller ulike regler for tildeling av klimakvoter til eksisterende og nye virksomheter.

Regler for eksisterende virksomheter

Eksisterende virksomheter kunne søke om tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2021—2025 før 30. juni 2019. Kvoter til slike virksomheter tildeles så snart alt relevant tildelingsregelverk er vedtatt i EU og gjennomført i norsk rett.

Eksisterende virksomheter som har søkt om tildeling for 2021—2025 skal overvåke og rapportere tildelingsdata årlig etter plan for overvåking og rapportering av tildelingsdata (metodeplan). Metodeplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Verifisert rapport om tildelingsdata skal leveres årlig innen 31. mars for det foregående året. For 2019 og 2020 er fristen utvidet til 1. august 2021. Rapporten skal leveres inn gjennom Miljødirektoratets rapporteringstjeneste i Altinn. Rapporten skal inneholde:

  • Utfylt skjema for tildelingsrapportering (excelfil mottatt fra Miljødirektoratet)
  • Verifikasjonsrapport for tildelingsrapport etter mal fra EU 
  • Ev. relevante vedlegg

Regler for nye virksomheter

Nye virksomheter må sende inn forslag til metodeplan for godkjenning av Miljødirektoratet senest seks måneder før søknad om tildeling. Utfylt skjema for metodeplan og relevante vedlegg skal sendes Miljødirektoratet per e-post.

Virksomhetene skal overvåke tildelingsdata iht. godkjent metodeplan og kan søke om tildeling av vederlagsfrie kvoter for 2021—2025 når det har gått ett kalenderår etter oppstart av normal drift. Søknaden leveres inn gjennom Miljødirektoratets rapporteringstjeneste i Altinn.

Søknaden skal inneholde:

  • Utfylt skjema for tildelingsrapportering (excelfil mottatt fra Miljødirektoratet)
  • Verifikasjonsrapport etter mal fra EU 
  • Ev relevante vedlegg
Maler

Regelverk, veiledere og presentasjoner

EUs veiledere til regler for tildeling av gratiskvoter

 

Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer verifikasjon av tildelingssøknad?

  • Verifikatør skal være akkreditert for tildelingsregelverket
  • Verifikasjonsbesøk er obligatorisk for alle som søker om tildeling 

Hvor finner man en oversikt over hvilke verifikatører man kan bruke?

Virksomhetene står fritt til å benytte verifikatører akkreditert av Norsk Akkreditering eller tilsvarende nasjonale akkrediteringsorganer i andre EU-land. 

For mer informasjon om hvilke selskaper som er akkreditert for scope 98, se nettsidene til European Accreditation (koordineringsorgan for nasjonale akkrediteringsorganer i EU)eller Norsk Akkreditering.

Vi gjør oppmerksom på at det må sikres at verifikatøren er akkreditert for et "scope" som dekker den sektor-spesifikke aktiviteten som er relevant for den enkelte virksomhet iht. AV- forordningen (eksempelvis 1a forbrenning av brensler).

Selskaper som er akkreditert for scope 98