Rapportering av tildelingsdata

Kvotepliktige virksomheter som skal rapportere på tildelingsdata må senest innen 1. august 2021 levere inn en verifisert rapport om tildelingsdata for 2019 og 2020, gjennom Miljødirektoratets rapporteringstjeneste i Altinn.

Virksomhetene må sørge for å skaffe en akkreditert verifikatør som kan verifisere rapporten før den sendes til Miljødirektoratet.

Hva skal søknaden inneholde?

Og andre relevante vedlegg.

Dere skal sende søknaden til Miljødirektoratet på e-post.

  • 30. april 2019: Metodeplan skal sendes til Miljødirektoratet
  • 30. juni 2019: Søknadsfrist for kvotepliktige virksomheter
  • 30. september 2019: Miljødirektoratet sender grunnlaget for tildeling til ESA/EU

Dere har ansvar for å lage en metodeplan som er i henhold til tildelingsforordningen. Metodeplanen skal sendes til oss innen 30. april 2019. Verifikatør har ansvaret for å gå gjennom denne i første omgang. Miljødirektoratet sin behandling av metodeplanen starter ikke før vi får inn en fullstendig verifisert søknad. 

Regelverk, veiledere og presentasjoner

Regelverk

Lenker til en del av EUs regelverk.

Veiledere

EUs veiledere til regler for tildeling av gratiskvoter

 

Ofte stilte spørsmål

Hva innebærer verifikasjon av tildelingssøknad?

  • Verifikatør skal være akkreditert for tildelingsregelverket
  • Verifikasjonsbesøk er obligatorisk for alle som søker om tildeling 
  • Metodeplanen skal valideres og skjema for grunnlagsdata skal verifiseres

Hvor finner man en oversikt over hvilke verifikatører man kan bruke?

Dere står fritt til å benytte verifikatører akkreditert av Norsk Akkreditering eller tilsvarende nasjonale akkrediteringsorganer i andre EU-land. 

For mer informasjon om hvilke selskaper som er akkreditert for scope 98, se nettsidene til European Accreditation (koordineringsorgan for nasjonale akkrediteringsorganer i EU)eller Norsk Akkreditering.

Vi gjør oppmerksom på at dere må sikre at verifikatørene dere vil benytte også er akkreditert for et scope som dekker den sektor-spesifikke aktiviteten deres iht. AV- forordningen (eksempelvis 1a forbrenning av brensler).

Selskaper som er akkreditert for scope 98

 

Må virksomheter med "unormal drift" i basisperioden søke nå?

Ja, alle virksomheter som har fått tillatelse til kvotepliktige utslipp før 30. juni 2019 må søke nå. Dersom dere ikke søker innen 30. juni 2019 får virksomheten ingen tildeling for perioden 2021-2025. Neste mulighet til å søke vil da være 30. juni 2024.

Eksempel: Offshorefelt med mobil rigg i basisperioden 2014-2018

En offshorevirksomhet har fått tillatelse til kvotepliktige utslipp sommeren 2015 og har i denne perioden kun vært kvotepliktig pga. utslipp fra bruk av mobil rigg ved feltet. Den mobile riggen startet produksjonsboring i september 2015. Selve produksjonsstarten er planlagt høsten 2019.

Virksomheten må søke om tildeling innen 30. juni 2019 fordi:

  • Den faller inn under definisjonen av eksisterende virksomhet i FAR, artikkel 2, punkt 1a : virksomheten har fått tillatelse til kvotepliktige utslipp før 30. juni 2019
  • Produksjonsboringen i september 2015 faller inn under definisjonen av oppstart av normal drift i FAR, artikkel 2, punkt 12: oppstart av normal drift er første dag med drift, dvs. kvotepliktig aktivitet ved feltet.

EU jobber med å utforme regelverk knyttet til endringer i tildeling i fase IV.  Ved produksjonsstart vil dette måtte meldes inn til Miljødirektoratet. Deretter vil virksomheten, såfremt kriteriene for en vesentlig kapasitetsøkning i endringsregelverket er oppfylt, kunne søke om flere kvoter fra kvotereserven.