Hvem er kvotepliktige?

I hovedsak er disse luftfartøysoperatører kvotepliktige:

  • Kommersielle fly- og helikopteroperatører med utslipp over 10 000 tonn CO2 fra flygninger til eller fra en lufthavn i EØS-området er kvotepliktige.
  • Ikke-kommersielle luftfartøysoperatører med utslipp over 1000 tonn CO2 fra flygninger til eller fra en lufthavn i EØS-området er kvotepliktige.
    Kommersielle operatører med utslipp på mindre enn 10 000 tonn per år eller med færre enn 243 flygninger i tre etterfølgende firemånedersperioder unntatt kvoteplikt.

Hvilke flygninger er kvotepliktige?

Kvoteplikten gjelder flygninger innad i EØS-området. Det er imidlertid gitt noen unntak fra kvoteplikten blant annet for fartøy under 5700 kg, politi- og redningsflyvninger.

I utgangspunktet er alle flygninger til eller fra en lufthavn i EØS-området kvotepliktige.

EU har imidlertid besluttet å innføre et midlertidig unntak for overvåking, rapportering og innlevering av kvoter slik at det bare er flygninger internt i EØS-området som er kvotepliktige fram til utgangen av 2023.

EU har også innført et midlertidig unntak for flygninger mellom EØS-området og de mest fjerntliggende regionene i EU, som for eksempel Kanariøyene. Disse unntakene utgjør en betydelig reduksjon av omfanget av kvotepliktige utslipp fra luftfarten.

Ansvarlig myndighet

Luftfartøysoperatører som er omfattet av kvotesystemet for luftfart, administreres av det landet som har utstedt den enkelte operatørs driftstillatelse i forhold til relevant luftfartslovverk.

Operatører som har driftstillatelse fra land utenfor EU/EØS, administreres av den EØS-staten hvor den største andelen av det kvotepliktige utslippet blir tilskrevet. Hvert år publiserer EU-Kommisjonen en liste som viser hvilke EU/EØS-land som administrerer de ulike operatørene som er omfattet av kvotesystemet.

Overvåkingsplan

Dere må sende Miljødirektoratet en overvåkningsplan for kvotepliktige utslipp for godkjenning. Dere har ansvar for å holde overvåkingsplanen oppdatert og melde fra/søke om endringer til Miljødirektoratet.

Tildeling av gratiskvoter

Luftfarten får tildelt en egen type kvoter kalt luftfartskvoter eller EUAA (EU aviation allowances).

Tildeling av kvoter til den enkelte luftfartøysoperatør for perioden 2012-2020 er basert på aktivitetsdata for 2010 målt i tonn-kilometer. Tonn-kilometer er tilbakelagt distanse multiplisert med vekten av passasjerer, frakt og post.

Flyoperatørene får tildelt 0,6422 kvoter per 1000 tonn-kilometer i perioden 2013-2020. Fordelingsnøkkelen er fastsatt av EU-kommisjonen og basert på total tilgjengelig kvotemengde til gratistildeling delt på totalt antall tonn-kilometer for alle operatører som søkte om gratiskvoter.

Ettersom EU i 2014 besluttet å innskrenke omfanget av kvotesystemet for luftfart til bare å gjelde flygninger internt i EU/EØS, har tildelingen til den enkelte luftfartøysoperatør blitt redusert tilsvarende (det vil si at flygninger inn og ut EØS-området er tatt vekk fra aktivitetsdata for 2010). Dette unntaket ble forlenget i 2017. Dette innebærer at noen av operatørene vil få redusert mengden gratis kvoter de får tildelt i perioden 2013-2023. 

Det er bare de luftfartøysoperatørene som søkte om tildeling i 2011 som står i oversikten over operatører som har fått tildeling. Norge har ansvaret for flere andre operatører som har kvotepliktige utslipp, men som ikke har søkt om tildeling.

Rapportering av utslipp fra internasjonale flygninger: ICAO CORSIA

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) er et markedsbasert virkemiddel for å begrense utslipp fra internasjonal luftfart som ble vedtatt i FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) i juni 2018. Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet i Norge.

CORSIA omfatter utslipp av CO2 fra internasjonale flygninger foretatt av luftfartøysoperatører tilknyttet ICAOs medlemsstater.

Målet for CORSIA er å bidra til at videre vekst i internasjonal luftfart etter 2020 ikke øker netto klimagassutslipp, såkalt karbonnøytral vekst, gjennom at luftfartøysoperatører kompenserer for veksten med kjøp av utslippsenheter.

Luftfartøysoperatørene skal kompensere for økte utslipp etter 2020 ved å kjøpe og slette utslippsenheter. Hvilke utslippsenheter som er godkjent er enda ikke vedtatt.

Fra 2021-2026 vil mekanismen kun gjelde internasjonale flygninger mellom stater som frivillig har sagt at de vil delta i pilotfasen (2021-2023) og første fase (2024-2026). Så langt har 78 stater meldt at de vil delta i den frivillige fasen fra 2021. Fra 2027 er deltagelse obligatorisk for alle som er medlem av ICAO, med unntak av noen få stater.

Rapportering

Overvåking, rapportering og verifisering (MRV) av utslipp starter 1. januar 2019. Dette gjelder i hovedsak operatører med over 10 000 tonn utslipp av CO2 per år fra internasjonale flygninger.

Hver operatør må rapportere til sin ansvarlige myndighet. Operatørene må ha en godkjent overvåkingsplan og årlig sende inn utslippsrapporter verifisert av uavhengig tredjepart.

Markedsmekanismen skal i Europa implementeres gjennom EU ETS direktivet. Det er ventet at EU, før 2023, vil ta stilling til hvilke regler som skal gjelde for internasjonale flygninger innad i EØS i kvotesystemet.