Klimarisiko handler både om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer vil påvirke natur og samfunn, og hva overgangen til et samfunn med netto null utslipp vil innebære.

Klimarisiko for samfunnet vårt

Det er viktig å forstå hva klimarisiko kan innebære for Norge. Klimaendringer og overgangen til nullutslippssamfunnet innebærer risiko for kommunene på en rekke områder.

Miljødirektoratet leverte i 2020 en rapport til Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor vi blant annet undersøkte hvordan kommuner arbeider med klimarisiko og hvordan dette arbeidet kan styrkes.

Mer om klimarisiko

Klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.