I 2025 skal alle land melde inn forsterkede klimamål under Parisavtalen for perioden etter 2030. Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om et faglig grunnlag og vurderinger knyttet til hva Norges neste klimamål bør være.

I rapporten Et 2035-bidrag som sikrer omstilling nasjonalt har Miljødirektoratet vurdert både ambisjonsnivå og mulige innretninger av målet som skal meldes inn til FN.

Miljødirektoratet mener Norge bør ha som mål å redusere utslipp av klimagasser med minst 80 prosent i 2035. Minst tre firedeler bør kuttes nasjonalt for å sikre omstilling.

Anbefalinger om Norges neste klimamål til FN