Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova analyserte i Klimakur 2030 potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

Den 1196 sider lange rapporten blir et viktig faglig underlag når regjeringen senere i 2020 legger fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå utslippsmålene for 2030.

Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 (hele rapporten i PDF)

Del A – 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor

Del B – Skog og annen arealbruk

Vedlegg til Klimakur 2030

Klimakur 2030: Underlagsrapporter

Rapporter laget som underlag til hovedrapporten "Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030".