Avklare om det er krav om planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Krav til planprogram

I henhold til KU-forskriften § 6 er det krav om planprogram for:

  • kommuneplanens arealdel
  • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I

Veiledning i utarbeidelse av og krav til innhold i planprogram finnes i kapittel 2:

Ikke krav til planprogram

Det er ikke krav om planprogram for reguleringsplaner eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg II (link).

Selv om det ikke er krav om planprogram, gjelder alle øvrige krav i KU-forskriften. Dette inkluderer krav til prosess og metodikk i konsekvensutredningen. Se kapittel 3 for veiledning om innhold og metodikk for konsekvensutredninger for klima- og miljøtema.

For planer som skal konsekvensutredes, men ikke har krav om planprogram, er det viktig at varselet om oppstart beskriver tydelig hva som utløste krav om konsekvensutredning, hvilke tema som skal utredes og hvilken metodikk som skal benyttes. For klima- og miljøtemaene skal det vises til metodikk i M-1941.

Tydelig omtale av tema som skal konsekvensutredes i oppstartsvarselet gjør det enklere for høringspartene å gi relevante høringsinnspill tidlig og kan bidra til en mer forutsigbar planprosess.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid