M-1941 | Utredningsprosessen

1.1 Når skal planer eller tiltak konsekvensutredes?

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes:

 • kommuneplanens arealdel
 • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
 • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I
 • tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven
 • tiltak i vedlegg II som behandles etter energi, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven
 • planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II, og som vedtas av et departement.

Dette følger av KU-forskriften §§ 6 og 7.

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn:

 • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II
 • tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.

Dette følger av KU-forskriften § 8.

For at ansvarlig myndighet skal kunne vurdere om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal forslagsstiller legge fram tilstrekkelig informasjon om miljøforholdene og om planen eller tiltaket, se § 9.  Opplysningene skal vurderes opp mot kriteriene i § 10. Vurderingen etter § 10 legger vekt på følgende:

 • egenskaper ved planen eller tiltaket, jf. § 10, andre ledd
 • tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. § 10, tredje ledd
 • egenskaper ved virkningene, jf. § 10, fjerde ledd

Veilederen Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger utdyper kriteriene, og kan være til hjelp ved vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og derfor skal konsekvensutredes.

Ansvarlig myndighet skal beslutte om en plan omfattes av KU-forskriften før varsel om planoppstart. Beslutningen skal være begrunnet. Dette står i KU-forskriften § 11. I varsel om oppstart skal det opplyses om planen skal konsekvensutredes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid