M-1941 | Utredningsprosessen

1.2 Lage planprogram og melding med utredningsprogram

1.2.1 Hva er formålet med plan- eller utredningsprogram?

For planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, er det (med noen unntak) også krav om planprogram eller melding med forslag til utredningsprogram.

Plan- eller utredningsprogrammet skal legge rammene for utredningsprosessen, og er derfor veldig viktig. KU-forskriftens krav om at innhold og omfang av konsekvensutredningen skal tilpasses den enkelte planen eller tiltaket (se § 17) er avhengig av et konkret, målrettet og detaljert nok plan- eller utredningsprogram. Det skal også legge til rette for medvirkning i denne viktige fasen.

Planprogrammet eller melding med forslag til utredningsprogram skal gjøre rede for formålet med arbeidet, prosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Avklar så tidlig som mulig om planen eller tiltaket kan få virkninger i andre land. I slike tilfeller skal Miljødirektoratet varsles. Dette følger av KU-forskriften § 34 og Espoo-konvensjonen.

1.2.2 Når er det krav om planprogram eller melding med utredningsprogram?

I henhold til KU-forskriften § 6 er det krav om planprogram eller melding med utredningsprogram for:

  • kommuneplanens arealdel når den fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
  • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I
  • tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven

Det er forslagsstiller som utarbeider forslag til planprogram eller melding med utredningsprogram. Veiledning i utarbeidelse av og krav til innhold i planprogram finnes i håndbokas del 2 om plan- og utredningsprogram.

1.2.3 Når er det ikke krav om planprogram eller melding med utredningsprogram?

Det er ikke krav om planprogram for reguleringsplaner eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg II.

Det er heller ikke krav om melding for:

  • tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven
  • planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og som vedtas av et departement

Selv om det ikke er krav om planprogram eller melding med utredningsprogram, gjelder alle øvrige krav i KU-forskriften. Dette inkluderer krav til prosess og metodikk i konsekvensutredningen. Se del 3 i denne håndboka for veiledning om innhold og metodikk for konsekvensutredninger for klima- og miljøtema.

For planer etter plan- og bygningsloven som skal konsekvensutredes, men ikke har krav om planprogram, er det viktig at varselet om oppstart av planarbeidet beskriver tydelig hva som utløste krav om konsekvensutredning, hvilke temaer som skal utredes, og hvilken metodikk som skal benyttes. For klima- og miljøtemaene skal det vises til metodikk i denne håndboka (M-1941).

Tydelig omtale av temaer som skal konsekvensutredes i oppstartsvarselet gjør det enklere for høringspartene å gi relevante høringsinnspill tidlig og kan bidra til en mer forutsigbar planprosess.

For tiltak etter annet lovverk anbefaler vi at forslagsstiller tar kontakt med ansvarlig myndighet så tidlig som mulig i prosessen. Dette er viktig for å avklare rammer for arbeidet og krav og forventninger til konsekvensutredningen.

1.2.4 Behandle planprogram eller melding med utredningsprogram

Forslagsstiller skal utarbeide og sende planprogram eller melding med utredningsprogram til ansvarlig myndighet.

Forslagsstiller kan selv sende plan- eller utredningsprogram på høring. Det er imidlertid hensiktsmessig å ha god dialog med ansvarlig myndighet i forbindelse med utarbeidelse av plan- eller utredningsprogrammet. Dette er viktig for å avklare rammer for arbeidet og krav og forventninger til konsekvensutredningen.

Ansvarlig myndighet skal:

  • kvalitetssikre forslag til plan- og utredningsprogram
  • sende forslag til plan- og utredningsprogram på høring i de tilfeller hvor forslagsstiller selv ikke gjør det
  • ivareta og eventuelt innarbeide høringsinnspill
  • fastsette plan- eller utredningsprogram

Forslag til planprogram eller melding med forslag til utredningsprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Dette står i § 15.

Se mer informasjon om høringsprosessen i bl.a. Kommunal- og distriktsdepartementet sin veileder om konsekvensutredninger:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid