M-1941

1 Utredningsprosessen

Her får du veiledning til å vurdere om det er krav til konsekvensutredning og sjekklister for å vurdere om klima og miljøinteresser er ivaretatt.

Veiledningen i dette kapittelet gir ikke en fullstendig gjennomgang av alle krav i KU-forskriften. Teksten i dette kapittelet gir først og fremst veiledning til hvordan ansvarlig myndighet og høringsparter skal ivareta klima- og miljøhensyn i forbindelse med utarbeiding og behandling av konsekvensutredninger.

Trykk på bildet for å gjøre figuren større:

For generell veiledning om konsekvensutredninger av planer etter plan- og bygningsloven, se kommunal og distriktsdepartementet (KDD) sin veileder:

Formål og ansvar

Formålet med forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) er å "sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres".

I arbeidet med konsekvensutredning er det særlig to aktører som har et stort ansvar:

  • Forslagsstiller - den som fremmer forslag til plan eller tiltak.
  • Ansvarlig myndighet - den myndigheten som skal behandle konsekvensutredningen.

Hvem som er ansvarlig myndighet for tiltak som er nevnt i vedlegg I og vedlegg II i forskriften går frem av kolonne B i vedleggene i KU-forskriften. Her står det også hvilken lov behandlingen etter forskriften er knyttet opp til.

I enkelte tilfeller kan det være usikkerhet om hvem som er ansvarlig myndighet. I slike tilfeller avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, spørsmålet. Dette går frem av KU-forskriften § 31.

I tillegg til forslagsstiller og ansvarlig myndighet, har høringspartene, og spesielt Statsforvalteren og fylkeskommunen, et viktig ansvar for å påse at klima- og miljøinteressene er tilstrekkelig utredet i konsekvensutredningen, og at det er satt krav om bestemmelser eller vilkår for å unngå eller begrense skade på klima- og miljøverdier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid