5.2 Støyutredning

Ingress

Finn eksisterende kunnskap og undersøk om det er behov for mer kunnskap.

I de fleste tilfeller er det behov for å gjøre nye støyberegninger for å se på endringer i støysituasjonen. I enkelte tilfeller kan det likevel være tilstrekkelig med en kvalitativ vurdering av støysituasjonen. For eksempel i situasjoner hvor støykilden ikke fanges opp av beregninger på en hensiktsmessig måte (eksempelvis skinneskrik, sporveksling, jagerfly, maksimalverdier eller amplitudemodelasjon).

5.2.1 Innhent kunnskap

Beskriv hvilken beregningsmetode som er brukt for beregninger og oversikt over inngangsdata og parametervalg. Beskriv også kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert.

Presenter støyberegningene ved bruk av kart og tabeller:

 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg med støy over grenseverdiene
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer for alle alternativ, inkludert nullalternativet
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader på støyfølsom bebyggelse for null alternativet og øvrige alternativer.
 • Kart som viser støynivå i naturområder og i friluftslivsområder

I større prosjekter med anleggsfase over to år skal det også legges ved kart med prognoser over støysoner i anleggsfasen. Støy i anleggsfasen legges ikke til grunn ved vurdering av konsekvens, men skal synliggjøres.

Følgende beregningsmetoder anbefales:

Inngangsdata, beregningsforutsetninger og anerkjente støyberegningsmetoder er angitt i retningslinje T-1442 og i veileder M-2061 (veileder til T-1442). Detaljert informasjon om beregningsforutsetninger for den enkelte støykilde er beskrevet i veileder M-128, kapittel 9.

5.2.2 Vurder om grenseverdier og kvalitetskriterier kan tilfredsstilles

Vurder om grenseverdier og kvalitetskriterier kan tilfredsstilles. Beskriv støysituasjonen og gjør rede for de mest sentrale utfordringene. Legg støyretningslinje T-1442 til grunn for vurderingene.

Støyretningslinje T-1442 angir grenseverdier og kvalitetskriterier for støyfølsom bebyggelse. En støyutredning må dokumentere støynivået i et område og vurdere hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å sikre at grenseverdier og kvalitetskriterier kan tilfredsstilles.

Retningslinjens kapittel 5.2 gir informasjon om innhold i støyutredninger. En støyutredning skal inneholde:

 • Beskrivelse av støysituasjonen og de viktigste støyutfordringene
 • Beskrivelse av om grenseverdier og kvalitetskriterier kan tilfredsstilles, eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier og kvalitetskriterier
 • Beskrivelse av hvilke avbøtende tiltak som er vurdert, og hvilke avbøtende tiltak som er lagt inn i plankart og bestemmelser (og som derfor ligger til grunn for vurdering av konsekvens som omtalt i punkt 5.3.1)
 • Begrunnelse for hvorfor man har valgt disse avbøtende tiltakene
 • Vurdering av alternative avbøtende tiltak som kan bidra til at grenseverdier og kvalitetskriterier tilfredsstilles
 • Beskrivelse av tiltak for å håndtere bygge- og anleggsstøy i henhold til kapittel 4 i T-1442/2021

For støyende virksomheter skal det også beskrives:

 • Om virksomheten drives helkontinuerlig eller bare en del av døgnet, deler av uka eller eventuelt bare deler av året
 • Hvordan støynivået varierer over døgnet/uken/året
 • Hvorvidt det er innslag av impulsstøy, støy med rentonekarakter eller lavfrekvent støy
 • Eventuelt om det har vært naboklager på støy fra virksomheten, og det tidligere er gjort tiltak for å redusere støy fra virksomheten og hvor kostbart har dette vært
 • Om virksomheten er omfattet av kapittel 24-32 i forurensningsforskriften og om det er forskriftsfestede grenseverdier i forskriften som blir overskredet

Ytterligere informasjon om industrivirksomheter og krav til innhold i søknader om landbasert industri finnes i Veileder: Søknad om tillatelse for landbasert industri.

Vurdere støykvalitet i bygge og anleggsfasen

Beskriv og vurder utfordringer ved støy i bygge- og anleggsfasen. Beskriv avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser.

Midlertidige virkninger også skal beskrives (se KU-forskriften § 21). Støy fra bygge- og anleggsarbeid har negative konsekvenser og kan være svært plagsomt for berørte. For å redusere ulempene bør det gjøres avbøtende tiltak. Se punkt 5.4.2 for beskrivelse av avbøtende tiltak.

Ulemper i bygge- og anleggsperioden skal imidlertid ikke legges til grunn ved vurdering av konsekvens.

Se punkt 5.3.1 for mer veiledning om utredning av støy i bygge- og anleggsfasen.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid