8.1 Innledning til konsekvensutredningen

Her kommer en ingress

Før det igangsettes en konsekvensutredning vil det for de fleste planer og tiltak foreligge et planprogram. Planprogrammet setter krav til metodikk og innhold i konsekvens­utredningen. Det er viktig at utreder setter seg inn i planprogrammet for at konsekvensutredningene svarer på kravene som er satt.

8.1.1 Fagkompetanse og metodikk

I henhold til KU-forskriften § 17 skal utredninger følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Innledningsvis i konsekvensutredningen skal det derfor beskrives hvem som har utført beregningene, hvilken fagkompetanse de har og hvilke metoder som er brukt.

8.1.2 Nullalternativet

I henhold til KU-forskriftens § 20 skal konsekvensutredningen beskrive nullalternativet. Nullalternativet skal være definert i plan- eller utredningsprogrammet. For planer og tiltak uten plan- eller utredningsprogram må nullalternativet defineres før utredningene starter. Se kapittel 2 (link) for mer informasjon om hvordan nullalternativet vurderes.

Nullalternativet brukes som sammenlikningsgrunnlag når du skal vurdere hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha. Nullalternativet skal være likt for alle fagtema. For vannmiljø er nullalternativet den tilstanden en vannforekomst vil ha fem-ti år frem i tid dersom tiltaket ikke gjennomføres.

8.1.3 Alternativer som skal utredes

Konsekvensutredningen skal redegjøre for relevante og realistiske alternativer. Dette står i KU-forskriften § 19. Relevante og realistiske alternativer skal være beskrevet i planprogrammet eller i melding med utredningsprogram. For planer uten planprogram må alternativene defineres før utredningene starter. Se kapittel 2.X (link) for mer informasjon om hvordan alternativer vurderes.

Dersom ett eller flere av alternativene som skal utredes ikke er relevant å utrede med tanke på vannmiljø, skal dette begrunnes.

8.1.4 Influensområdet

Influensområdet er området hvor virkninger forventes å kunne opptre, og definerer avgrensningen av konsekvensutredningen.

Alle vannforekomster som kan bli påvirket av planen inngår i influensområdet. Det må vurderes konkret hvor langt nedstrøms planområdet en vannforekomst kan bli påvirket.

Avgrensning av influensområdet skal beskrives og begrunnes.

8.1.5 Avgrensning mot andre fagtema

Vannmiljø er i denne veilederen avgrenset til den økologiske og kjemiske kvaliteten på en vannforekomst.

Arter og naturtyper som lever i eller ved en vannforekomst kartlegges, verdisettes og vurderes under temaet naturmangfold.

Forekomsten av arter og naturtyper er imidlertid et viktig kvalitetselement for å vurdere tilstanden på vassdraget. Det er derfor viktig med utveksling av kunnskap og samordning mellom de som utarbeider naturmangfoldrapporten og de som utreder vannmiljø.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid