Hva er et planprogram?

Et planprogram er et dokument som beskriver hvordan prosessen for en plan med konsekvensutredning skal gjennomføres.

Formålet med planprogrammet er å:

 • avklare hvilke tema skal konsekvensutredes
 • redegjøre for formålet med planarbeidet
 • beskrive planprosessen med frister og deltakere med opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
 • beskrive hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger

Planprogrammet bidrar til å tilpasse og avgrense omfanget av utredninger til den aktuelle planen. Planen med konsekvensutredningen skal utarbeides i tråd med fastsatt planprogram (§ 17, 4. ledd).

Krav om planprogram

I henhold til KU-forskriften § 6 er det krav om planprogram for:

 • kommuneplanens arealdel
 • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
 • reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I

Det er ikke krav om planprogram for reguleringsplaner eller tiltak som er listet opp i vedlegg II (link).

Forslagsstiller utarbeider planprogrammet

Det er forslagsstiller som utarbeider planprogrammet (§ 13). Planprogrammet skal sendes på høring og offentlig ettersyn slik at offentlige myndigheter og andre kan gi tilbakemelding på tema og andre forhold med planen. På bakgrunn av innkomne innspill justeres planprogrammet før det fastsettes av ansvarlig myndighet.

Se kommunal og distriktsdepartementets veileder om konsekvensutredninger for utfyllende informasjon om utarbeidelse, høring og fastsetting av forslag til planprogram:

Klima- og miljøtema i planprogram

Denne veilederen viser hvordan klima- og miljøtemaene som Miljødirektoratet og Riksantikvaren har ansvaret for skal ivaretas i utarbeidelse og høring av planprogram.

Det er også utarbeidet en mal som kan brukes for utarbeiding av planprogram (link).

Veilederen omfatter følgende klima- og miljøtema:

 • Naturmangfold
 • Landskap
 • Kulturmiljø
 • Friluftsliv
 • Støy
 • Luftforurensning
 • Grunnforurensning
 • Vannforurensning
 • Klimagassutslipp
 • Verdensarv

Temaene er hentet fra § 21 i KU-forskriften, som lister opp tema som skal identifiseres og konsekvensutredes dersom de kan bli berørt av planen og kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid