2.11 Verdensarv

Verdensarven er den kultur- og naturarven som anses som å ha unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Stedene som er på verdensarvlista er valgt ut fordi de har en helt unik kulturell eller naturhistorisk betydning for menneskeheten.

Norge har per april 2022, 8 områder på Unescos verdensarvliste. De åtte områdene er:

Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om verdensarv finnes i følgende databaser:

Det fins i tillegg mange nettsider med informasjon om verdensarvkonvensjonen og de ulike verdensarvområdene og deres bakgrunn for vern. Her er et utvalg:

Vurdere beslutningsrelevans

Det er aktuelt å konsekvensutrede verdensarv dersom planen medfører arealbeslag, arealendringer eller kan få indirekte virkning på et verdensarvområde.

Behov for ny kunnskap

Bakgrunnen for verdensarv er å ta vare på kulturarv, naturarv eller begge deler. Det vil derfor være naturlig at verdensarv inkluderes i fagtemaene kulturmiljø og/eller naturmangfold, avhengig av hvilket område det planlegges i.

Behovet for ny kunnskap er derfor avhengig av behovet for kunnskap om fagtemaene kulturmiljø og naturmangfold.

Det må synliggjøres i planprogrammet hvor tema verdensarv skal utredes.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid