M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.9 Klimagassutslipp

Klimagasser er gasser som påvirker atmosfærens evne til å holde på varme, skaper en drivhuseffekt og dermed påvirker klodens klima. De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk, annen transport og arealendringer.

Skriv i planprogrammet eller melding med utredningsprogram at utredning av klimagassutslipp skal gjøres i henhold til M-1941. Det må stå i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogrammet at utredning og kartlegging skal gjøres av fagkyndig. 

2.9.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om klimagassutslipp og utslippsgenererende aktivitet finnes i følgende databaser:

Aktuelle kart:

  • Arealressurskart 1:5 000 - NKB-AR5
  • Arealressurskart 1:50 000 - AR50
  • Skogressurskart (SR16)
  • SSB Arealbruk
  • N50 Kartdata

Noen fylker og kommuner har utarbeidet egne kart over karbonrike arealer, for eksempel Tønsberg og Drammen kommuner – kontakt kommune eller fylke for å undersøke om dette finnes, eller undersøk om det finnes relevante prosjekter i Klimasats' prosjektarkiv.

2.9.2 Beslutningsrelevans

Klimagassutslipp er et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at planen eller tiltaket fører til økning i klimagassutslipp på over 2 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette kan være aktuelt hvis:

  • det planlegges utbygging over 5 dekar på karbonrike arealer som myr, torvmark eller skogsareal med høy bonitet
  • det planlegges utbygging som kan gi økt transport, for eksempel ved utbygging av større boligområder mer enn 3 km unna tettsteder eller etablering av besøksintensiv eller arbeidsplassintensiv virksomhet utenfor tettstedsområder
  • det etableres utslippsintensiv industri
  • det blir store utslipp fra materialbruk og anleggsarbeid (massetransport, produksjon og transport av materialer)

2.9.3 Behov for ny kunnskap

Hent inn kunnskap om utslippsgenererende aktivitet, som arealbeslag, transport, industrivirksomhet, bygg- og anleggsaktivitet m.m. Bruk informasjon fra Del 3 kapittel 6 for å sette krav til informasjonsinnhenting og beregningsmetoder.

Arealbeslag

Innhent informasjon om hvilke arealtyper som bygges ned og i hvor stort omfang. Arealene skal deles inn etter arealtype og jordtype. Dersom myr blir berørt, skal det gjøres målinger av myrdybde.

Det finnes ikke ferdige registreringer av karbonrike arealer (skog og myr) i Norge. Forslagsstiller kan bruke eksisterende kartgrunnlag om myr og skog til å utarbeide en oversikt over hvor i kommunen det finnes størst arealer med store karbonlagre. For å få mer presis kunnskap, må det gjøres ny kartlegging eller sammenstilling av tilgjengelig data, for eksempel fjernmålte data. Spesielt arealer over tregrensen er dårlig kartlagt. Dette gjelder særlig for myr der bare halvparten av myrarealet i fjellområder er registrert i N50-kartet.

Transport

Innhent informasjon om vesentlige forhold som påvirker transportbehov og -former. Bruk veiledning i del 3 kapittel 6.2.5 om utredning av transport  for planen/tiltaket. Gjør beregninger av trafikk med relevante beregningsmetoder og beregningsverktøy.

Der det er utdaterte eller usikre trafikktall, og prosjektet endrer trafikkstrømmer eller øker transportvolumet bør det vurderes om det er behov for trafikktellinger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid