M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.10 Verdensarv

Verdensarven er den kultur- og naturarven som anses som å ha unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Stedene som er på verdensarvlista er valgt ut fordi de har en helt unik kulturell eller naturhistorisk betydning for menneskeheten. Norge har per april 2022, 8 områder på Unescos verdensarvliste. De åtte områdene er:

2.10.1 Eksisterende kunnskap

Det fins i tillegg mange nettsider med informasjon om verdensarvkonvensjonen og de ulike verdensarvområdene og deres bakgrunn for vern. Her er et utvalg:

2.10.2 beslutningsrelevans

Verdensarv skal utredes dersom planen eller tiltaket medfører arealbeslag, arealendringer eller kan få indirekte virkning på et verdensarvområde.

2.10.3 Behov for ny kunnskap

Utredning av verdensarv skal gjøres i henhold til UNESCO-veileder. Det må stå i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning skal gjøres av fagkyndig med kompetanse og erfaring med utredning av verdensarv.

I utredning av verdensarv hentes det inn kunnskap om verdi og påvirkning fra de enkelte fagspesifikke konsekvensutredningene. Se på innskrivningsteksten til det aktuelle verdensarvområdet for mer informasjon om hvilke verdier det er lagt vekt på ved tildeling av verdensarvstatusen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid