2.9 Vannmiljø

Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologiske og kjemiske forhold i en vannforekomst. En vannforekomst er alle elver og bekker med årssikker vannføring.

Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om vannmiljø finnes i følgende databaser:

Vurdere beslutningsrelevans

Vannmiljø er et aktuelt utredningstema hvis planen kan bidra til å påvirke miljøtilstanden i en vannforekomst negativt.

Vannmiljø skal utredes dersom:

  • det planlegges utbygging i områder med sårbare resipienter eller vann­forekomster som kan bli berørt av utbyggingen
  • avrenning og utslipp fra utbyggingen vil påvirke fysiske forhold, vanntemperatur eller kjemiske forhold i vannforekomsten
  • utslipp fra utbyggingen kan endre miljøtilstanden i vannforekomster i nærheten eller påvirke mulighetene for å nå miljømålene i vannforskriften

Behov for ny kunnskap

Vi har informasjon om vannkvaliteten i de fleste vannforekomstene i Norge. I enkelte tilfeller kan det likevel være behov for å ta nye prøver for å dokumentere vannets miljøtilstand.

Det er alltid behov for kunnskap om hvilke påvirkningsfaktorer den planlagte utbyggingen vil ha. Påvirkning er enten nedbygging av eller inngrep i en vannforekomst, eller påvirkning i form av utslipp eller ved bruk av stoffer og kjemikalier som kan påvirke vassdrag.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid