M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.3 Kulturmiljø

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

2.3.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om kulturmiljø finnes i følgende databaser:

 • Askeladden.ra.no – (krever innlogging)
 • Data fra Askeladden og fra SEFRAK-registeret over hus eldre enn 1900 kan lastes ned fra GeoNorge (https://www.geonorge.no/)
 • Kart - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) Kulturminnesøk er åpent tilgjengelig publikumsversjon av data fra Askeladden
 • NB!-registeret (arcgis.com)
 • Norsk Maritimt museum – kulturminner i sjø
 • Lokalhistorisk litteratur som for eksempel bygdebøker og årbøker fra historielag og lokale museer. Lokale museer kan også ha gamle kart og flyfoto med relevant informasjon
 • Kommunale og regionale kulturminneplaner

Informasjon om særlige sårbare kulturmiljø er ikke tilgjengelig i offentlige innsynsløsninger, ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget i aktuell region for mer informasjon.

2.3.2 Beslutningsrelevans

Kulturmiljø og kulturminner er et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at tiltaket eller planen kan få vesentlige virkninger for områder som er

 • automatisk freda kulturminner eller kulturmiljø
 • vedtaks- eller forskriftsfreda kulturminner eller kulturmiljø
 • kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter

Bare et lite mindretall av kulturminnene i Norge er freda i henhold til kulturminneloven. De fleste kulturminner og kulturmiljøer som har et vern er vernet etter plan- og bygningsloven. For planer eller tiltak helt eller delvis innenfor følgende områder vil også kulturminner og kulturmiljø være et aktuelt utredningstema:

 • kulturminner og kulturmiljø som er regulert til hensynssone vern i kommuneplanens arealdel
 • kulturminner og kulturmiljø som er nevnt i kommunens kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner
 • gjeldende reguleringsplaner med spesialområde der formålet er bevaring av kulturminner/kulturmiljø, jf. plan- og bygningsloven 1985 § 25 nr. 6
 • gjeldende reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven 2008, som har hensynssoner, jf. § 11-8, med tilhørende bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer jf. plan- og bygningsloven § 12-7,6
 • områder regulert til LNFR med underformål for vern av kulturmiljø og vern av kulturminne, jf. plan- og bygningsloven § 12-5,5
 • kulturminner eller kulturmiljøer nevnt i regionale kulturminneplaner
 • listeførte kirker, som er alle kirker bygd mellom 1650 og 1850, i tillegg til en rekke kirker bygd etter 1850 etter særskilt vurdering
 • områder i Riksantikvarens register over "Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse"

Det må også gjøres en faglig vurdering av om det er sannsynlig at et område inneholder ukjente automatisk freda kulturminner. Denne faglige vurderingen gjøres i hovedsak av arkeologer i fylkeskommunene/Sametinget. Planprogram eller melding med utredningsprogram skal derfor sendes på høring til fylkeskommunen/Sametinget.

Fylkeskommunen/Sametinget kan da gjøre en vurdering av om det er grunn til å tro at plan-/tiltaksområdet potensielt kan inneholde automatisk fredete kulturminner. Dersom kulturminneforvaltningen mener det er sannsynlig at et område kan inneholde automatisk freda kulturminner skal fylkeskommunen/Sametinget opplyse om dette i sin høringsuttalelse til planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram.

2.3.3 Behov for ny kunnskap

Når tiltakshaver utarbeider en reguleringsplan eller søknad, skal det undersøkes om det finnes automatisk freda kulturminner i området. Dette står i kulturminneloven § 9, 3. ledd. Det er fylkeskommunen og/eller Sametinget som gjennomfører undersøkelsene. Undersøkelsene blir kunnskapsgrunnlaget for en konsekvensutredning av kulturmiljø.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid