M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.3 Kulturmiljø

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

2.3.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om kulturmiljø finnes i følgende databaser:

  • Askeladden.ra.no – (krever innlogging)
  • Data fra Askeladden og fra SEFRAK-registeret over hus eldre enn 1900 kan lastes ned fra GeoNorge (https://www.geonorge.no/)
  • Kart - Kulturminnesøk (kulturminnesok.no) Kulturminnesøk er åpent tilgjengelig publikumsversjon av data fra Askeladden
  • NB!-registeret (arcgis.com)
  • Norsk Maritimt museum – kulturminner i sjø
  • Lokalhistorisk litteratur som for eksempel bygdebøker og årbøker fra historielag og lokale museer. Lokale museer kan også ha gamle kart og flyfoto med relevant informasjon
  • Kommunale og regionale kulturminneplaner

Informasjon om særlige sårbare kulturmiljø er ikke tilgjengelig i offentlige innsynsløsninger, ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget i aktuell region for mer informasjon.

2.3.2 Beslutningsrelevans

Kulturmiljø og kulturminner er et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at tiltaket eller planen kan få vesentlige virkninger for områder som er

  • automatisk fredete kulturminner eller kulturmiljø
  • kulturhistoriske bymiljøer av nasjonal interesse
  • kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter

Det må også gjøres en faglig vurdering av om det er sannsynlig at et område inneholder ukjente automatisk fredete kulturminner. Denne faglige vurderingen gjøres i hovedsak av arkeologer i fylkeskommunene/Sametinget. Planprogram eller melding med utredningsprogram skal derfor sendes på høring til fylkeskommunen/Sametinget.

Fylkeskommunen/Sametinget kan da gjøre en vurdering av om det er grunn til å tro at plan-/tiltaksområdet potensielt kan inneholde automatisk fredete kulturminner. Dersom kulturminneforvaltningen mener det er sannsynlig at et område kan inneholde automatisk fredete kulturminner skal fylkeskommunen/Sametinget opplyse om dette i sin høringsuttalelse til planprogrammet eller meldingen med utredningsprogrammet.

2.3.3 Behov for ny kunnskap

Når tiltakshaver utarbeider en reguleringsplan eller søknad, skal det undersøkes om det finnes automatisk freda kulturminner i området. Dette står i kulturminneloven § 9, 3. ledd. Det er fylkeskommunen og/eller Sametinget som gjennomfører undersøkelsene. Undersøkelsene blir kunnskapsgrunnlaget for en konsekvensutredning av kulturmiljø.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid