M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.2 Vannmiljø

Vannmiljø er en samlebetegnelse for naturtyper og arter i vann og økologisk og kjemisk tilstand på vannforekomster, i henhold til vannforskriften.

2.2.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om vannmiljø finnes i følgende databaser:

2.2.2 Beslutningsrelevans

Vannmiljø er et aktuelt utredningstema hvis planen eller tiltaket kan bidra til å påvirke miljøtilstanden i en vannforekomst negativt.

Vannmiljø skal utredes dersom:

  • det planlegges utbygging i områder med resipienter eller vann­forekomster som kan bli berørt av utbyggingen
  • avrenning og utslipp fra utbyggingen vil påvirke fysiske forhold, vanntemperatur eller kjemiske forhold i vannforekomsten
  • utslipp fra utbyggingen kan endre miljøtilstanden i vannforekomster i nærheten, eller påvirke mulighetene for å nå miljømålene i vannforskriften

2.2.3 Behov for ny kunnskap

Det finnes informasjon om vannkvaliteten i de fleste vannforekomstene i Norge. Sjekk alltid omfang og tidspunkt for informasjonen. Hovedregelen er at det skal gjøres ny kartlegging og prøvetaking. Unntaksvis kan imidlertid eksisterende kunnskap gi tilstrekkelig informasjon om vannmiljøet og vannforekomstene.

Det er alltid behov for kunnskap om hvilke påvirkningsfaktorer den planlagte utbyggingen vil ha. Påvirkning er enten nedbygging av eller inngrep i en vannforekomst, eller påvirkning i form av utslipp eller ved bruk av stoffer og kjemikalier som kan påvirke vassdrag. Skriv i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning av vannmiljø skal gjøres i henhold til M-1941.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid