M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.4 Friluftsliv

Friluftsliv er en kombinasjon av fysisk aktivitet og naturopplevelse, og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.

2.4.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om friluftsliv finnes i følgende databaser:

2.4.2 Beslutningsrelevans

Friluftsliv kan være et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at tiltaket eller planen kan få vesentlige virkninger for områder som er:

 • registrerte friluftsområder
 • statlig sikra friluftsområder
 • innenfor markagrensa
 • ferdselsårer eller frilufts- eller naturområde som er:
  • mye brukt
  • har spesielle opplevelseskvaliteter
  • har en spesiell funksjon som adkomst til markaområder, korridor eller parkeringsplass
  • spesielt godt egnet for aktivitet som det ikke finnes gode alternative områder til
  • tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
  • egnet til undervisningssammenheng, eller har spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter
  • inngrepsfritt i dag
  • nært ved store boligområder

Det må gjøres en vurdering i hver enkelt sak om planen eller tiltaket berører friluftsliv i så stor grad at temaet er relevant. Både direkte arealbeslag og påvirkning fra aktivitet skal vurderes. For eksempel vil en skytebane som planlegges ved et friluftsområde ikke gi direkte arealbeslag, men selve aktiviteten kan skape støy og støv som påvirker friluftslivet. Denne påvirkningen må vurderes.

2.4.3 Behov for ny kunnskap

Det er behov for ny kunnskap om friluftsliv dersom:

 • det er grunn til å tro at området kan være et viktig friluftsområde
 • kartleggingen er gammel eller mangelfull, og det er grunn til å tro at området kan være et viktig friluftsområde.

Skriv i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning og kartlegging av friluftsliv skal gjøres i henhold til M-1941. Det må stå i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at det skal gjøres feltarbeid og at kartlegging skal gjøres av fagkyndig med kompetanse og erfaring med utredning av friluftsliv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid