M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.5 Landskap

Norge har forpliktet seg til å verne, forvalte og planlegge landskap gjennom Europarådets landskapskonvensjon.

Landskapet er helheten av våre naturgitte og menneskeskapte omgivelser, og kan utgjøre både små og store områder. Norge har forpliktet seg til å verne, forvalte og planlegge landskap gjennom Europarådets landskapskonvensjon.

2.5.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende informasjon om landskap finnes i følgende databaser:

Mange fylkeskommuner og noen kommuner har også kartlagt og verdivurdert landskapet i sin region.

2.5.2 Beslutningsrelevans

Landskap kan være et aktuelt utredningstema dersom det er grunn til å tro at planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for landskapets karakter. Landskap skal utredes dersom:

 • planen eller tiltaket berører nasjonalt eller regionalt viktige landskap
 • planen eller tiltaket kan endre de visuelle kvalitetene i omgivelsene
 • planen eller tiltaket kan påvirke landskap med/som er
  • mangfoldige
  • stor naturvariasjon
  • inngrepsfrie
  • distinkte/har særpreg
 • planen eller tiltaket påvirker utsikten fra:
  • verneområder (naturmangfoldloven)
  • urørte naturområder
  • kulturmiljø- eller områdefredninger (kulturminneloven)
  • verdensarvområder
  • kulturmiljøer av vesentlig regional eller nasjonal interesse
  • boligområder
  • friluftsområder

Landskap er et tema som kan romme mye og kan lett overlappe med andre fagtema. I planprogrammet eller melding med utredningsprogram må forslagsstiller beskrive hva som anses som viktige elementer for landskap i den konkrete planen eller tiltaket. Beskriv avgrensninger mot andre fagtema. 

2.5.3 Behov for ny kunnskap

Skriv i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning og kartlegging av landskap skal gjøres i henhold til M-1941. Det må stå i planprogrammet eller melding med utredningsprogram at det skal gjøres feltarbeid og at kartlegging skal gjøres av fagkyndig med kompetanse og erfaring med utredning av landskap.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid