M-1941 | Konsekvensutredning av klimagassutslipp

6.4 Presenter og oppsummer fagutredning

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke klimagassutslipp planen/tiltaket fører til og hvilken konsekvens dette fører til.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel i del 2 om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra rapporten om utslipp av klimagasser, og må minimum inneholde

  • kort beskrivelse av systemgrensene og metodene som er bruk i utredningen
  • kort beskrivelse av klimagassutslipp fra planen/tiltaket (kapittel 6.2)
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad (kapittel 6.3)
  • kort beskrivelse av avbøtende tiltak (både sikret i bestemmelser og andre), hvilken effekt de har og hvordan situasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres (kapittel 6.2.4)
  • rangering av alternativer, med kort begrunnelse
  • kort vurdering av usikkerhet, de viktigste usikkerhetsfaktorene og usikkerhet knyttet til avbøtende tiltak.
  • kort beskrivelse av andre relevante forhold, f.eks. samspillseffekter mellom klima og naturmangfold som øker risiko for negative effekter for begge fagtema.

Se Tabell 9 for eksempel på oppsummeringstabell for fagutredning klimagassutslipp:

Last ned tabellen i word-fil her:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid