M-1941 | Konsekvensutredning av landskap

5 Landskap

Denne håndboka gir metodikk for utredning av landskap ved utredning av reguleringsplan- eller tiltaksnivå.

Håndboka er bygget opp for å svare ut alle krav i forskrift om konsekvensutredning. Det er rom for tilpasninger til lokale forhold, men krav i KU-forskriften kan ikke fravikes. Endringer skal begrunnes.

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir synliggjort i utarbeidelse av planer og tiltak. Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fastsetter krav til innhold i en konsekvensutredning. Konsekvens­utredninger for de ulike fagtemaene danner beslutningsgrunnlag for å vurdere om et tiltak eller plan kan gjennomføres og på hvilke vilkår.

Konsekvensutredningen skal gjennomføres i henhold til metodikk og omfang fra fastsatt planprogram eller melding med utredningsprogram. Planer som omfattes av vedlegg II har ikke krav til planprogram eller melding med utredningsprogram og må derfor benytte krav som avtalt i oppstartsmøte med ansvarlig myndighet sjekk alltid referat fra oppstartsmøtet for nyttig grunnlagsinformasjon.

Fagkompetanse  

I henhold til KU-forskriften § 17 skal utredninger følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Dette innebærer at befaringer, registeringer og utredning gjennomføres av fagpersoner med kompetanse til å utrede landskap.  

Beskriv innledningsvis i utredningen: 

  • hvem som har utført kartlegging og feltbefaring  
  • hvilken fagkompetanse de har og hvilke metoder som er brukt 
  • Når ble befaring gjennomført, og hvor mange dager som er brukt i felt og befaringsrute 
  • hvilke faktorer eller områder som ikke er kartlagt, og begrunnelse for dette 

Landskap er et sammensatt tema som krever oversikt over flere fagtema og kompetanseområder. Beskriv hvordan samarbeid/samspill mellom ulike fag har blitt gjennomført, slik som for eksempel felles befaring, medvirkningsopplegg, prosjektmøter med utveksling og diskusjon av innhold i landskapet.  

Om landskap 

Utredning av landskap handler om en helhetlig, romlig og visuell vurdering av alle aspektene et landskap består av, og sammenhengen mellom komponentene i dette landskapet, samt områdets eller tiltakets forhold til omgivelsene. Utredningen omfatter faktorer fra andre fagtema, men setter ikke verdi på for eksempel turstier eller bygninger. Slike forhold fra andre fagtema settes inn i en helhetlig analyse av landskapet.  

Vurderingene baseres på ulike typer stedstilknyttet kunnskap, eksempelvis i form av kart og bilder av landskapet, registreringer ved befaring og samtaler med beboere/befolkning. 

Plan- og søknadsprosess  

Denne veilederen gir en anerkjent metode for hvordan en konsekvensutredning av landskap skal gjennomføres. Hensikten med utredningen er å sikre et beslutningsrelevant kunnskapsgrunnlag, i henhold til KU-forskriftens krav om utredning.  

Veilederen skal også fungere som underlag til å sette krav til utredning av landskap i samsvar med nivå på plan- eller tiltaksprosess og tiltakets omfang. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid