M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.3 Inndeling i delområder

Bruk de ulike funnene fra kartleggingene til å dele inn utredningsområdet i delområder i de planer eller tiltak hvor dette er relevant. Det er ikke nødvendig å dele opp mindre utbyggingsområder i delområder. Vis delområdene på et kart. 

Inndeling i delområder kan bidra til å systematisere utredningene og gi bedre oversikt over utbyggingsområdet. Delområdene vil variere i størrelse. Det er viktig å velge et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for å kunne levere beslutningsrelevante vurderinger.  

Registreringskategoriene kan overlappe. Ved overlappende registreringskategorier må utreder vurdere om de skal slås sammen til et delområde eller være overlappende. For eksempel kan et delområde være kartlagt som en landskapsøkologisk sammenheng og ha registreringer av både arter med funksjonsområder og naturtyper.  

Delområdene bør være mest mulig enhetlige. Med enhetlig menes områder som har tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. Beskriv kort bakgrunnen for delområdene, og illustrer dem på et kart. Dersom du har delt inn i delområder før befaring og verdisetting kan det være behov for å justere inndeling av delområdene, for å sikre at de blir mest mulig enhetlige.  

Det er mulig å lage delområder ved å slå sammen lokaliteter med lignende naturtype og verdi som henger sammen geografisk. Det er ikke nødvendig å registrere hver naturtype som et delområde, det kan føre til svært mange delområder og et lite oversiktlig utredningsområde. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom et delområde inneholder flere ulike naturtyper som blir påvirket av ulike forhold, kan det bli vanskelig å gjøre en god vurdering av påvirkning på delområdet. Vurder i så fall om det er hensiktsmessig å dele opp i mindre delområder for de ulike naturtypene, slik at det blir lettere å gi en faglig riktig vurdering av påvirkning på naturverdiene i delområdene. 

Hvis det totalt sett blir veldig mange delområder kan det være hensiktsmessig å slå sammen delområder. Dette er særlig aktuelt der planen omfatter store vurderingsområder. Sammenslåing av lokaliteter skal alltid begrunnes.  

De landskapsøkologiske sammenhengene kan være et delområde i seg selv. Ofte vil de inneholde arter eller naturtyper med ulik verdi, i slike tilfeller vil delområdene overlappe og ha ulik verdi. 

Ved sammenslåing av delområder gjelder følgende:  

  • Hele det sammenslåtte delområdet skal normalt tillegges høyeste registrerte verdi. Dette innebærer at dersom et delområde/lokalitet med middels verdi slås sammen med et delområde/lokalitet med høy verdi skal det sammenslåtte delområdet tillegges høy verdi. Vær derfor varsom med å slå sammen registreringer med ulik verdi. 
  • Vurder om sammenslåingen av delområder vil få betydning for vurdering av påvirkning. Størrelsen på et delområde kan ha betydning for hvor stor andel av en lokalitet som blir berørt når tiltakets påvirkning skal vurderes. Dersom delområdet består av deler med ulik verdi må det vurderes hvordan de ulike delene blir påvirket. Hvis en liten, men svært viktig naturtype blir påvirket, vil dette gi middels til stor konsekvens, og være viktig å synliggjøre. Imidlertid kan konsekvensen fremstå som liten dersom denne lille, viktige naturtypen inkluderes i et stort delområde, fordi påvirkning av en liten del av et stort delområde gir liten eller middels konsekvens. Hvis påvirkningen er ulik på de ulike registrerte verdiene, bør delområdene ikke slås sammen. Et delområde med mange ulike kvaliteter (rik gråorsumpskog, ravinedal, sjøørret, bekkedrag) kan defineres som ett delområde. I slike tilfeller skal høyeste verdi definere verdien på hele delområdet. Eksempelvis skal et delområde som inneholder en ravinedal med middels verdi, gråor/heggeskog med middelskvalitet og et bekkedrag med sjøørret som har høy kvalitet og høy verdi, verdsettes til høy verdi. 
  • Et delområde som omfatter et verneområde, vil alltid ha svært stor verdi. Hvis det er kartlagt naturtyper innenfor et verneområde, vil ikke naturtypenes verdi påvirke verdisettinga av delområdet.  

Sammenslåing av lokaliteter skal alltid begrunnes.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid