M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.4 Sette verdi

Sett verdi på hvert delområde ved bruk av kriteriene i verditabellen.  

Det er ikke anledning til å endre verdikategori. Eksempelvis kan ikke verdien av et verneområde reduseres fra svært stor verdi til stor verdi selv om området fremstår som noe forringet.  

Utredningen bør imidlertid synliggjøre kvaliteten på området som vurderes. Vurder derfor lokalitetens plassering innenfor verdikategorien og beskriv om lokaliteten ligger i øvre eller nedre del av verdikategorien. Dette kan synliggjøres ved bruk av skyvelinjalen, hvor pilen markerer hvordan verdisettingen vurderes innenfor verdikategorien.  

Last ned bildet uten pil for bruk i konsekvensutredning her:

1.4.1 Verditabell  

Bruk verditabellen for å sette verdi.  

Last ned verditabellen her: (.pdf)

Se veiledning under for mer informasjon om de enkelte verdikriteriene. Trykk på overskriftene du vil lese mer om.

Verdiskala i verditabellen 

Verditabellen er basert på kriterier som både tar hensyn til juridisk vern, forvaltningens vedtak og føringer, og områdenes betydning for å ta vare på naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt.

Verdivurderingene viser faglige vurderinger av verdien til ulike verneområder, naturtyper, arter, landskapsøkologiske sammenhenger og geologisk mangfold. Eksempelvis skal verneområder alltid settes til svært høy verdi, mens verdien på ulike arter er gitt ut ifra rødlistekategori. 

1.4.2 Verdikart 

Alle delområder skal verdsettes og framstilles på et verdikart. Dersom det er flere delområder som overlapper kan det også lages en tabell i tillegg, for å bedre lesbarheten.  

Verdikartet skal vise verdiene på delområdene og skal dekke planområdet og relevante delområder i influensområdet. Alle arealene innenfor planområdet skal vurderes, og skal fargelegges i henhold til tabellen som viser anbefalt fargebruk på verdikart.   

  • Avgrensning av området: Markeres med sort, stiplet linje.
  • Uten betydning: Grå. R: 217, G: 217, B: 217
  • Noe verdi: Gul. R: 255, G: 254, B: 55
  • Middels verdi: Lys oransje. R: 254, G: 192, B: 45
  • Stor verdi: Oransje. R: 253, G: 112, B: 50
  • Svært stor verdi: Rød. R: 175, G: 15, B: 15

Ved utarbeidelse av verdikart skal det gjøres en konkret vurdering av hvilken transparens det enkelte delområdet (f.eks. en naturtype, et enkelt kulturmiljø) og større polygoner (f.eks. delområder avgrenset på landskapsnivå) skal ha. 

For å øke lesbarheten kan verdikartene for eksempel deles opp i flere kart. Lag gode tegnforklaringer og bruk tekst for å øke lesbarheten.  

Bruk fortrinnsvis et gråtonekart som bakgrunnskart. Fargekart eller flyfoto vil påvirke fargefremstillingen til det enkelte delområdet, og det kan bli store avvik fra de opprinnelige fargekodene for verdi.  

1.4.3 Beskriv områder uten registrerte eller verdsatte arter og naturtyper 

I en utredning vil man alltid sitte igjen med en del arealer som ikke er verdsatt, eller som får noe eller ubetydelig verdi. Naturen i disse områdene kan likevel ha en viktig funksjon som naturareal og som leveområder for de alminnelige og vidt utbredte artene. Arealene kan også ha en viktig funksjon som økosystemtjeneste, for eksempel for klimaregulering eller flomhåndtering. 

Disse naturarealene skal også vurderes i en konsekvensutredning. Beskriv arealene, og list opp hvilke naturtyper og arter som er registrert i området. Vurder hvilken funksjon disse arealene har, og hvilke økosystemtjenester de tilbyr. Se kapittel 1.2.8. for mer veiledning til vurdering av økosystemtjenester. 

Beskriv eventuelt også eventuelt om det er naturtyper innenfor området som ikke er inkludert i Miljødirektoratets instruks, og som dermed ikke er NIN-kartlagt og verdsatt.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid