M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.8 Legg inn data i databaser

Beskriv hvilke data som er lagt inn i databaser.  

Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen skal systematiseres i samsvar med standarder når slike foreligger. De systematiserte dataene skal gjøres tilgjengelige for offentlige myndigheter, slik at dataene kan legges inn i offentlige databaser.

Der det er lagt til rette for dette, skal forslagsstilleren selv legge inn de innsamlede dataene i offentlige databaser. Dette går frem av KU-forskriften § 24. 

Naturtypedata som er kartlagt med NIN-app, blir automatisk lagt inn i Naturbase.  

Artsdata skal leveres til Artsdatabanken. Dette kan gjøres manuelt i Artsobservasjoner.no, eller via egne tjenester for større aktører. Se Artsdatabankens sider om deling av stedfestet informasjon for mer informasjon.

Dataene bør legges inn av den som utreder arten. Det er forslagsstillers ansvar å påse at dette blir gjort. Artsdata bør være synlig i Artskart senest innen planen sendes på høring.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid