M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.7 Presenter og oppsummer

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for naturmangfold.  

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen. For planer etter plan- og bygningsloven, oppsummeres ofte konsekvensutredningene i planbeskrivelsen.  

Oppsummeringen bør i utgangspunktet bare være på et par sider, og må synliggjøre de viktigste momentene fra naturmangfoldtemaet, og må minimum inneholde: 

  • kort beskrivelse av verdier 
  • kort beskrivelse av påvirkning  
  • kort beskrivelse av hvilke tilpasninger og tiltak som er gjort i planen for å unngå, begrense eller kompensere for negativ påvirkning (jf. tiltakshierarkiet) 
  • kort beskrivelse av konsekvens 
  • rangering av alternativer  
  • vurdering av usikkerhet, og eventuelt behov for ytterligere undersøkelser 

1.7.1 Presentere/sammenfatte verdi, påvirkning og konsekvens 

Gi en kort beskrivelse av hvilke verdier som er kartlagt. List opp de viktigste verdiene, og beskriv i hvilken grad de blir berørt.  

Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å unngå eller begrense miljøskade. Gjør rede for om tiltakene er tatt inn i planforslaget, eller om de kun er vist som forslag til skadereduserende tiltak. 

Gi en kort beskrivelse av hvilken konsekvens planen eller tiltaket vil ha. Fokuser på de viktigste konsekvensene. Dersom planen eller tiltaket har negative konsekvenser for nasjonalt viktig naturmangfold må dette komme frem i oppsummeringen. 

Ranger alternativer 

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres.  

I en slik rangering vurderes hvilket alternativ som gir minst negativ konsekvens for naturmangfold. Rangeringen må begrunnes. 

Vurder usikkerhet 

Beskriv de viktigste kildene til usikkerhet og gjør rede for om det er usikkerhet ved kunnskapsgrunnlaget. 

Vurder også om det er behov for mer kunnskap, og anbefal eventuelt ytterligere undersøkelser. Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.  

Kravet om å beskrive usikkerhet går fram av KU-forskriften § 22. 

Avbøtende tiltak (som ikke er tatt inn i planen) 

Beskriv eventuelle avbøtende tiltak som er vurdert i utredningsprosessen, men som ikke er tatt inn i plankart og bestemmelser.  

Dette kan være tiltak som kan begrense, istandsette eller kompensere for negative virkninger, men som forslagsstiller ikke ønsker å fremme som en del av planforslaget. 

Slike tiltak kan likevel være viktige å synliggjøre, slik at høringsparter og myndigheter kan se hvilke tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene på naturmangfold.  

Beskrivelse av tiltak som ikke er tatt inn i planen er kun en tilleggsvurdering. Tiltakene kan ikke legges til grunn for vurdering av konsekvens. Det er kun tiltak som er sikret gjennom plankart og bestemmelser som kan legges til grunn for vurdering av påvirkning og konsekvens. 

Andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til 

Beskriv avslutningsvis hvilke andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til, men som ikke har kommet frem i de øvrige kapitlene i utredningen.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid