M-1941 | Konsekvensutredning av klima og miljø

11 Sammenstille alle utredningstema

Dette kapittelet gir veiledning til hvordan hovedtrekkene fra de ulike fagutredningen kan presenteres og sammenstilles.

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir synliggjort i utarbeidelse av planer og tiltak. Konsekvens­utredningene for de ulike fagtemaene danner beslutningsgrunnlag for å vurdere om et tiltak eller plan kan gjennomføres og på hvilke vilkår.

Konsekvensutredningene er utarbeidet av fagkyndige og kan være omfattende og teknisk krevende å lese. Derfor er det viktig at fagutredningene oppsummeres på en god og lettlest måte. Kravet om å lage et ikke-teknisk sammendrag av fagutredningene går frem av KU-forskriften § 17.

Oppsummeringen og presentasjonen av fagutredningene skal tilpasses lesere som ikke har faglig kompetanse innenfor de ulike fagtemaene. Det er derfor viktig å unngå faguttrykk og tungt faglig språk. Presentasjonen skal gi det faglige grunnlaget for ansvarlig myndighet, som skal avgjøre om planen eller tiltaket skal gjennomføres eller ikke.

Sammenstillingen skal presentere:

 • Verdier og viktigste utfordringer innenfor planområdet/tiltaksgrensen
 • Påvirkningen planen eller tiltaket vil medføre
 • Konsekvens av de ulike fagtema av planen eller tiltaket
 • Usikkerhet ved utredningen
 • Presentasjon av konsekvens og rangering av alternativer

Sammenstillingen skal gjøres av fagkyndig og være kortfattet og presentere det som anses som beslutningsrelevant.

11.1 Innledning til sammenstilling

Oppgi i innledningsvis:

 • hvilke fagtema som er utredet
 • hvilken metodikk som er bruk
 • ansvarlig fagkyndig for utredningene
 • ansvarlig for sammenstillingsrapporten
 • tiltakshaver for planen eller tiltaket

Følgende tabell kan benyttes:

Utredningstema​

Metode for utredning

Utreder/fagansvarlig

Naturmangfold​

M-1941

 

Landskap

M-1941

 

Kulturmiljø

M-1941

 

Friluftsliv

M-1941

 

Klimagassutslipp

M-1941

 

Støy

M-1941

 

Luftforurensing

M-1941

 

Grunnforurensning

M-1941

 

Vannmiljø​

M-1941

 

Andre tema i § 21 som kan være relevante...

 

 

Sammenstilling

M-1941

 

11.2 Beskriv av tiltaket/planen

Beskriv kort planområdet, tiltaket og eventuelt alternativer.

11.3 Presenter fagtema

Presenter hovedtrekk fra fagutredningene. Klipp inn informasjon fra kapittel som heter "Presentere fagutredning – rangere og konkludere":

 • Presenter verdi, påvirkning, konsekvens og skadebegrensende/avbøtende tiltak
 • Rangere alternativer
 • Vurdere usikkerhet
 • Andre forhold

Dersom det er fagtema som ikke følger metodikken i M-1941 må sammenstiller trekke ut verdi, påvirkning, konsekvens, rangering av alternativer og usikkerheter så godt som mulig fra fagrapporten.

Ta inn vurderinger av verdi, påvirkning, konsekvens og rangeringer fra de ulike fagrapportene uten endringer. Sammenstillingen skal ikke tilføre noe nytt, kun presentere vurderinger av samlet konsekvens.

11.4 Sammenstill konsekvens fra alle fagtema

Sammenstill og presenter konsekvens fra alle fagutredningene. Bruk kriteriene i tabell 1 under for å vurdere samlet konsekvens for ulike planalternativer.

Bruk tabell 2 for å presentere samlet konsekvens for planen eller tiltaket.

For planer eller tiltak hvor det utredes flere alternativer vil det i de fleste tilfeller måtte gjøres prioriteringer mellom fagtema. Slike prioriteringer mellom de ulike fagtema er en beslutning som gjøres av ansvarlig myndighet, men i en sammenstilling skal utreder gi en faglig anbefaling basert på kunnskap om alle fag.

Det er viktig at vurderinger, konklusjoner og rangeringer fra de ulike fagrapportene tas inn uten endringer. Det er kun vurderinger og vektinger mellom de ulike fagtemaene som skal presenteres i en sammenstilling. Et viktig prinsipp for sammenstillingen er at fagtema med de tre alvorligste konsekvens (kritisk, svært stor og stor negativ konsekvens) ikke kan utlignes av lavere eller positive konsekvens. Dette prinsippet er viktig for at nasjonale og internasjonale verdier ikke skal forsvinne i sammenstilling, men synliggjøres for beslutningstaker.

11.4.1 Kriterier for samlet konsekvens (tabell 1)

Et grunnleggende prinsipp for kriteriene under, er at når et alternativ inneholder ett eller flere fagtema med de tre alvorligste konsekvensene (kritisk, svært stor og stor negativ konsekvens), skal ikke den samlede konsekvensen settes lavere enn den alvorligste konsekvensen. Alvorlige konsekvenser kan ikke utlignes av lavere eller positive konsekvenser. Dette prinsippet er viktig for at nasjonale og internasjonale verdier ikke skal forsvinne i sammenstilling, men synliggjøres for beslutningstaker.

Fagtema som er gitt kritisk negativ konsekvens betyr at gjennomføring av alternativet medfører forringelse eller ødeleggelse av internasjonalt eller nasjonalt viktige verdier. Eksempelvis inngrep i nasjonalparker eller verdensarvområder.

Det samme gjelder for alternativ hvor fagtema har konsekvens svært stor negativ, som innebærer forringelse eller ødeleggelse av nasjonalt viktige verdier. Stor negativ konsekvens innebærer forringelse eller ødeleggelse av regionalt eller nasjonalt viktige verdier.

Unntaket er hvis alternativet inneholder kun ett fagtema med alvorlig konsekvens. Da kan samlet konsekvens for alternativet settes til middels negativ.

Det er viktig å begrunne valg av samlet konsekvens og hvilke verdier som er vektlagt for den samlede konsekvensen.

For å vurdere samlet konsekvens, skal følgende kriterier benyttes:

 • Kritisk negativ konsekvens R: 255, G: 0, B: 0
 • Svært stor negativ konsekvens R: 192, G: 0, B: 0
 • Stor negativ konsekvens R: 198, G: 89, B: 17
 • Betydelig negativ konsekvens R: 255, G: 192, B: 0
 • Noe negativ konsekvens R: 255, G: 255, B: 0
 • Ubetydelig konsekvens R: 217, G: 217, B: 217
 • Positiv konsekvens R: 169, G: 208, B: 142
 • Stor positiv konsekvens R: 84, G: 130, B: 53

Presentasjon av samlet konsekvens

Presenter samlet konsekvens for planen eller tiltaket. Fyll ut tabellen under med konsekvens og rangering fra alle fagtemaene.

Bruk fagrapportene for alle tema som er utredet. Hent ut konsekvens og rangering av alternativ fra de ulike fagutredningene.

Vis samlet konsekvens og rangering for ulike alternativ. Begrunn vurderingen. Se mal:

Last ned malen i word-format her:

Eksempel på sammenstilling av fagtema

I tilfellet over er samlet konsekvens for alternativ 1 satt til svært stor negativ konsekvens basert på tabellen i kap. 1.5.1.

Alternativet har overvekt av tema med noe negativ konsekvens, men i henhold til kriteriene kan ikke alternativ med fagtema med svært stor negativ konsekvens ha lavere samlet konsekvens enn svært stor eller stor negativ konsekvens. På grunn av at to fagtema er gitt svært stor negativ konsekvens kan heller ikke samlet vurdering settes lavere enn svært stor.

11.4.2 Rangering av alternativ

Ranger alternativene. Baser samlet rangering av alternativ på samlet konsekvens ut fra kriteriene i tabellen over.

For mange planer eller tiltak vil det være motstridende interesser mellom fagtemaene og rangeringen vil derfor sprike. Et gjennomsnitt kan derfor gi et feil bilde av samlet konsekvens.

Samlet konsekvens kan også gi lik rangering. Ved lik rangering er det viktig å synliggjøre og begrunne hvilke fagtema som har vært utslagsgivende for den samlede konsekvensen. Dette er viktig opplysning for beslutningstaker. I slike tilfeller kan også de ulike fagenes rangering benyttes, dersom det er tydelig overvekt eller tendens. Er det lite som skiller alternativene bør rangeringen være lik.

Sammenstiller skal ikke foreta en vekting mellom fagtema, men presentere verdiene og bakgrunn for samlet konsekvens og anbefalinger. Prioritering mellom fagtema er opp til beslutningstaker.

11.4.3 Anbefaling av alternativ

Utreder/sammenstiller kan anbefale alternativ basert på sammenstillingen. Gjør rede for hva som er vektlagt, og bakgrunn for anbefalingen. Det er viktig at sammenstiller har god nok kunnskap om verdiene og bakgrunnen for de ulike fagutredningenes rangering for å kunne anbefale/rangere alternativer.

Ved lik rangering mellom flere alternativ, kan sammenstiller anbefale et alternativ på bakgrunn av opplysninger om de ulike alternativene og kunnskap om verdiene bak den samlede konsekvensen.

For eksempel kan ett alternativ ha samlet høy konsekvens, på grunn av at kun ett fagområde har høy konsekvens. Samtidig kan et annet alternativ ha samlet høy konsekvens på grunn av flere ulike fagtema jevnt over har høy konsekvens. I slike tilfeller kan sammenstiller begrunne at sistnevnte rangeres lavere fordi alternativet vil berøre/ødelegge flere fagområder med store verdier og høy konsekvens.

Er det vanskelig å skille mellom alternativene må dette presenteres i sammenstillingsrapporten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid