M-1941 | Konsekvensutredning av kulturmiljø

10.8 Andre hensyn som er relevante for beslutningstaker

I utredningen av kulturmiljø skal det komme fram om det i influensområdet er særlige hensyn som bør synliggjøres for beslutningstaker og kan ha innvirkning på valg av alternativ. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer.

Følgende tema er relevante å vurdere:

Fylkeskommunen kan ha fastsatt regionale miljømål i sine regionale planer. Eventuelle regionale miljømål for kulturminner og kulturmiljø vil finnes i en regional plan for dette temaet.

Kommunene har fastsatt miljømål i kommuneplanens samfunnsdel. Dette kan også omfatte mål for kulturminner og kulturmiljø. Kommunen kan også ha en egen tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Den kan også inneholde mål for dette temaet.

Vurder virkninger av planen eller tiltaket opp mot nasjonale miljømål for kulturmiljø. Synliggjør i kunnskapsgrunnlaget på en tydelig måte dersom planen eller tiltaket kan gjøre det svært vanskelig eller umulig å nå de nasjonale miljømålene.

De nasjonale miljømålene for kulturmiljø er presentert i Meld St. 16 (2019-2020), og ble vedtatt av Stortinget 16.6.2020:

 • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
 • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
 • Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.

Det skal utvikles et sett med indikatorer som skal vise om de nasjonale miljømålene oppfylles eller ikke.

Som hovedregel er nasjonale mål reflektert i forvaltningsprioritet og gjenspeiles dermed i stor grad i kriteriene for rangering av verdi.

I dette steget er målet å få fram hvilke nasjonale mål planen, tiltaket eller de ulike alternativene eventuelt vil kunne ha store virkninger for. Sentralt i denne vurderingen er sårbarhet eller robusthet for ytterligere påvirkning som følger av nye planer eller tiltak.

Når du vurderer virkninger opp mot nasjonale miljømål, er det relevant å se på årsakene til dagens miljøtilstand for kulturminnet eller kulturmiljøet, og vurdere om planen- eller tiltakets arealbruk utgjør en vesentlig påvirkningsfaktor for de aktuelle miljøverdiene på overordnet nivå.

Det kan også være relevant å se til indikatorene for de nasjonale miljømålene og utviklingen hos disse når de er fastsatt.

Det bør gjøres en vurdering av om planforslaget eller tiltaket kan være i konflikt med miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi, eller miljøverdier som av andre grunner er av vesentlig betydning. Aktuelle spørsmål for å vurdere dette er:

Er det kulturminner eller kulturmiljøer som det bør tas særlige hensyn til i følge rundskriv om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet? Dette kan være:

 • kulturminner eller kulturmiljøer som er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven
 • særskilt vurderte kulturminner og kulturmiljøer
  • listeførte tekniske og industrielle anlegg
  • listeførte kirker
  • verdensarvområdene Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, Helleristningene i Alta og Struves triangelkjede
 • kulturminner som ennå ikke er vurdert å ha nasjonal eller vesentlig regional verdi, men som kan ha det

Faglig skjønn og kulturminnepolitiske mål og føringer legges til grunn for vurderingen av de kulturminnene som ennå ikke er vurdert når det gjelder interesse eller verdi. Her legges kulturminnefaglige kriterier til grunn for utøvelse av faglig skjønn. Blant disse er

 • kulturminner av særlig verdi knyttet til landets kultur- og arkitekturhistorie, viktige nasjonale hendelser eller historiske faser
 • kulturminner som er unike kilder til historien
 • bygninger av særlig stor arkitektonisk verdi
 • kulturminner som har særlig verdi for samisk urbefolkning eller nasjonale minoriteter

I tillegg til disse kriteriene kan tema som tidsdybde og alder tillegges vekt, likeså kulturminnets monumentalitet og bevaringsgrad.

Rundskrivet er ikke en uttømmende gjennomgang av alle forhold som kan gi grunnlag for innsigelse på miljøområdet, men en tematisk gjennomgang av de særlig viktige nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet som skal legges til grunn ved vurdering av planforslag. Det må i hver enkelt sak gjøres en vurdering av de konkrete negative virkningene som planforslaget kan ha for de aktuelle miljøverdiene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid