M-1941 | Konsekvensutredning av kulturmiljø

10.7 Presenter fagutredningen: Rangere og konkludere

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha for kulturmiljø.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle konsekvensutredningene).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra kulturmiljøtemaet, og må minimum inneholde

 • kort beskrivelse av verdier
 • kort beskrivelse av påvirkning, og eventuelt hvilke tilpasninger og tiltak som er gjort i planen for å begrense negativ påvirkning
 • kort beskrivelse av konsekvens
 • rangering av alternativ
 • vurdering av usikkerhet, og eventuelt behov for ytterligere undersøkelser

10.7.1 Presentere/sammenfatte verdi, påvirkning og konsekvens

Gi en kort beskrivelse av hvilke verdier som er kartlagt. List opp de viktigste verdiene, og beskriv i hvilken grad de blir berørt.

Beskriv hvilke tiltak som er gjort for å unngå eller begrense miljøskade. Gjør rede for om tiltakene er tatt inn i planforslaget, eller om de kun er vist som forslag til skadereduserende tiltak.

Gi en kort beskrivelse av hvilken konsekvens tiltaket vil ha. Fokuser på de viktigste konsekvensene av tiltaket.

10.7.2 Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilket alternativ som gir minst negativ konsekvens for kulturmiljø. Rangeringen må begrunnes.

10.7.3 Vurder usikkerhet

Beskriv de viktigste kildene til usikkerhet og gjør rede for om det er usikkerhet ved kunnskapsgrunnlaget. Vurder også om det er behov for mer kunnskap, og eventuelt anbefale ytterligere undersøkelser.

I henhold til forskriftens § 22 skal det gis en beskrivelse av de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen.

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

10.7.4 Skadebegrensende tiltak (som ikke er tatt inn i planen/søknaden)

Beskriv eventuelle avbøtende tiltak som er vurdert i utredningsprosessen, men som ikke er tatt inn i planen/søknaden. Dette kan være tiltak som kan begrense, istandsette eller kompensere for negative virkninger, men som forslagsstiller ikke ønsker å fremme som en del av prosjektforslaget.

Slike tiltak kan likevel være viktige å synliggjøre, slik at høringsparter og myndigheter kan se hvilke tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene på kulturmiljø.

Beskrivelse av tiltak som ikke er tatt inn i planen/søknaden er kun en tilleggsvurdering. Tiltakene kan ikke legges til grunn for vurdering av konsekvens. Det er kun tiltak som er sikret gjennom planen/søknaden som kan legges til grunn for vurdering av påvirkning og konsekvens.

10.7.5 Andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til

Beskriv avslutningsvis hvilke andre forhold som beslutningstaker bør kjenne til, men som ikke har kommet frem i de øvrige kapitlene i utredningen.

10.7.6 Vurdere samlede virkninger

Ett enkelt tiltak eller en plan har ikke alltid stor virkning på kulturminner eller kulturmiljø. Men i sammenheng med andre, kan de samlede virkningene bli for store.

Eventuell merbelastning for kulturmiljø, som følger av at flere faktorer virker samtidig, skal synliggjøres i den samlede vurderingen av konsekvens for miljøtemaet.

Eksempler på påvirkningsfaktorer ut over planen eller tiltaket, er for eksempel klimaendringer eller arealbruksendringer i utredningsområdet. De kan forsterke konsekvensen for kulturmiljø.

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Konsekvensutredningen må fange opp slike samlede virkninger. Dette innebærer at ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. I dette steget skal du vurdere samlede virkninger for kulturmiljøer sett i lys av virkninger fra allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer og tiltak i influensområdet. Virkningene skal begrunnes.

Dette er særlig aktuelt der det er mange og omfattende inngrep, og hvor hele planen, tiltaket eller alternativet kan gi alvorlige konsekvenser for kulturmiljøer. Dette er en vurdering som bare kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng, og også vurderer allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i utredningsområdet.

10.7.7 Virkninger som følge av klimaendringer

Klimaendringene påvirker kulturminner og kulturmiljø på flere måter og inngår som en sentral del av de samlede virkningene.

Stigende havnivå, stormflo og økt kysterosjon truer kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer brytes ned over tid, og klima er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til gradvise endringer, vil klimaendringer medføre flere ekstremværhendelser, flere skred og mer flom. Dette kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og kulturmiljø. Det vil forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Eksempler på konsekvenser av klimaendringene for kulturminnene:

 • Biologisk vekst
 • Frostsprengning
 • Kjemisk nedbryting
 • Økte snølaster på tak
 • Gjengroing

Ekstrem flo, flom og skred

 • Vil planen eller tiltaket bidra til endret erosjon i områdene rundt, som kan få konsekvenser for kulturminner?
 • Kan planen eller tiltaket hindre eller forsinke vannløpet i elver, bekker eller innsjøer og dermed utsette større arealer for flom?

Økt fuktighet med økt nedbør

 • Biologisk vekst: Endrer planen eller tiltaket det lokale klimaet, slik at det bidrar til økt sopp- og algevekst eller kjemisk nedbryting?
 • Endrer planen eller tiltaket det lokale klimaet, og bidrar til økt risiko for frostsprengning?

Stigende havnivå, stormflo og kysterosjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid