M-1941

1 Plan- og utredningsprogram

Plan- eller utredningsprogrammet skal legge rammene for utredningsprosessen.

Det er også utarbeidet en mal som kan brukes for utarbeiding av planprogram eller melding med utredningsprogram:

KU-forskriftens § 21 angir tema som kan være relevante i en KU. Ved utarbeidelse av plan- eller utredningsprogram må denne listen gås gjennom og vurderes i forhold til relevans. Denne håndboka omfatter kun vurderinger for klima- og miljøtemaene.

Håndboka omfatter følgende ti klima- og miljøtema:

 • Naturmangfold
 • Vannmiljø
 • Landskap
 • Kulturmiljø
 • Friluftsliv
 • Støy
 • Luftforurensning
 • Grunnforurensning
 • Klimagassutslipp
 • Verdensarv

For andre tema viser vi til veiledere fra andre myndigheter.

Hva er et planprogram og melding med utredningsprogram?

Et planprogram eller melding med utredningsprogram er et dokument som beskriver hvordan prosessen for en plan eller søknad med konsekvensutredning skal gjennomføres.

Planer etter plan- og bygningsloven har et planprogram. Tiltak etter sektorlover har melding med utredningsprogram. KU-forskriften setter samme krav til prosess og innhold for planprogram og melding med utredningsprogram. Plan- og bygningsloven har i tillegg egne krav til prosess og medvirkning.

Plan- eller utredningsprogrammet skal legge rammene for utredningsprosessen. Et godt plan- eller utredningsprogram gir forutsigbarhet for både tiltakshaver, ansvarlig myndighet og høringsparter.

Formålet med planprogrammet eller melding med utredningsprogram er å:

 • avklare hvilke tema skal konsekvensutredes
 • redegjøre for formålet med planarbeidet eller søknadsprosessen
 • beskrive planprosessen eller søknadsprosess med frister og deltakere med opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
 • avklare hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger

Når er det krav om planprogram eller melding med utredningsprogram?

I henhold til KU-forskriften § 6 er det krav om plan- eller melding med utredningsprogram for:

 • kommuneplanens arealdel
 • regionale planer, kommunedelplaner og områdereguleringer når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
 • reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I
 • tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven

Det er ikke krav om planprogram eller melding med utredningsprogram for reguleringsplaner eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg II.

Selv om det ikke er krav om planprogram eller melding med utredningsprogram, gjelder alle øvrige krav i KU-forskriften. Dette inkluderer krav til prosess og metodikk i konsekvensutredningen. Se håndbokas del 3 for veiledning om innhold og metodikk for konsekvensutredninger for klima- og miljøtema:

For planer etter plan- og bygningsloven som skal konsekvensutredes, men ikke har krav om planprogram, er det viktig at varselet om oppstart av planarbeidet beskriver tydelig hva som utløste krav om konsekvensutredning, hvilke temaer som skal utredes, og hvilken metodikk som skal benyttes. For klima- og miljøtemaene skal det vises til metodikk i M-1941.

Det er viktig å gi en god oversikt over hvilke temaer som skal konsekvensutredes i oppstartsvarselet. Dette kan bidra til en mer forutsigbar planprosess, og gjør det enklere for høringspartene å gi relevante høringsinnspill tidlig.

For tiltak er det viktig for å ta kontakt med ansvarlig myndighet tidlig i prosessen for å avklare rammer for arbeidet og krav og forventninger til konsekvensutredningen. For tiltak etter annet lovverk anbefaler vi at forslagsstiller benytter eventuelle sektorvise veiledere/retningslinjer som er utarbeidet av ansvarlige myndigheter for å tilfredsstille sektorspesifikke krav utover denne håndboka.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid