M-1941 | Plan- og utredningsprogram

1.1 Nullalternativ og alternativer

Krav til innhold i planprogram eller melding med utredningsprogram er beskrevet i § 14 i KU-forskriften. Her står det at planprogrammet eller melding med utredningsprogram skal beskrive relevante og realistiske alternativer. For å kunne vurdere konsekvenser av alternativ(er) må det også defineres et sammenlignings­grunnlag. Dette er beskrevet i forskriftens § 20 – "beskrivelse av miljøtilstanden" og omtales som nullalternativet. Under følger veiledning for hvordan alternativ og nullalternativ skal omtales for klima- og miljøtema.

1.1.1 Nullalternativ

Nullalternativet skal brukes som sammenlikningsgrunnlag når du vurderer hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha.

Nullalternativet inkluderer:

 • beskrivelse av nåværende miljøtilstand. Dette er et bilde av dagens situasjon med bakgrunn i eksisterende kunnskap.
 • vedtatte reguleringsplaner og tiltak i utredningsområdet.
  Det kan være knyttet usikkerhet til om vedtatte planer eller tiltak faktisk gjennomføres, og hvor store konsekvensene av disse blir om de blir iverksatt. Det er ikke tilstrekkelig at tiltak er foreslått i en melding til Stortinget, i et forslag til kommunestyret eller er omtalt i en strategi eller handlingsplan.
  • Reguleringsplaner som er vedtatt i løpet av de siste ti år kan legges inn i nullalternativet. Det er stort sett grunn til å tro at disse planområdene blir bygget ut.
  • Ta kontakt med kommunen for å avklare om det er grunn til å tro reguleringsplaner som er mer enn ti år vil bli gjennomført og dermed bør legges inn i nullalternativet.
 • vedtatte overordnede planer i utredningsområdet:
  • Ta kontakt med kommunen for å avklare om det er grunn til å tro at områder avsatt i KPA vil bli gjennomført og dermed bør legges inn i nullalternativet.

Det er viktig å dokumentere og redegjøre for hvilke forhold som er vurdert og inkludert, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Dette er nødvendig for at konsekvens­utredningen skal bli transparent og etterprøvbar.

Utbedringer av dagens situasjon behandles som eget alternativ.

1.1.2 Alternativ

I et planprogram eller melding med utredningsprogram skal det beskrives relevante og realistiske alternativer. Dette går frem av § 14.

 • Relevante alternativ betyr i denne sammenhengen alternative måter for å oppnå målet med planen eller tiltaket. Alternativer kan være både lokalisering og utforming, som f.eks. plassering av eller høyde på tiltaket. Alternativer som innebærer at formålet ikke kan nås, anses ikke som relevante. Alternativer som har som formål å vise at hovedforslaget er å foretrekke framfor andre alternativer er ikke relevante.
 • Realistiskealternativ betyr at de er gjennomførbare. Det kan for eksempel være ut ifra tekniske forhold eller økonomien i prosjektet.

I planer og tiltak der det ikke fins relevante og realistiske alternativer er det kun planen eller tiltaket som konsekvensutredes og vurderes opp mot nullalternativet. 

Dokumenter alternativvurdering

Det er viktig at vurderingene av ulike alternative løsninger blir dokumentert og redegjort for. Forklar og begrunn hvilke alternativer som har vært vurdert og hvorfor de ikke er relevante og realistiske.

Dersom det er gjennomført siling i tidligere faser (KVU, NTP, overordnede planer) skal dette beskrives. Dette er viktig for å synliggjøre begrunnelser for valg som er gjort, og om eller hvordan det er gjort tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger på miljø og samfunn (jf. tiltakspyramiden).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid