M-1941 | Plan- og utredningsprogram

2.7 Luftforurensning

Luftforurensning er den miljøfaktoren som er mest skadelig for helsen verden over.

I Norge er det svevestøv og nitrogendioksid (NO2) som er det viktigste typene lokal luftforurensning.

Forurensningsforskriften har juridisk bindende grense- og målsettingsverdier for utendørslufta i Norge.

2.7.1 Eksisterende kunnskap

Eksisterende kunnskap om luftforurensning finnes i følgende databaser:

2.7.2 Beslutningsrelevans

Luftforurensning er et aktuelt utredningstema dersom det planlegges utbygging i områder med luftforurensning, eller hvis det planlegges utbygging av anlegg eller virksomheter med utslipp som kan gi økt luftforurensning. Dette er omtalt i T-1520, Retningslinje for luftforurensing i arealplanleggingen.

Luftforurensning skal utredes hvis:

  • det planlegges utbygging av boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i et område der det er grunn til å tro at det er luftforurensning over grenseverdiene, men der det ikke er kartlagt luftforurensning
  • det planlegges utbygging av boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i gul eller rød sone for luftforurensing
  • det planlegges utbygging av samferdselsanlegg eller virksomheter som kan bidra til å øke luftforurensningen vesentlig

2.7.3 Behov for ny kunnskap

Det er behov for luftkvalitetsberegninger dersom det planlegges:

  • ny utslippskilde (for eksempel industri) som medfører produksjon som gir økt utslipp og utvidelse av areal, økt produksjon, endret drift og økt trafikk til og fra virksomheten
  • veg med ÅDT over 8000, og som medfører endret geometri, endret skiltet hastighet, mer enn 30 % økt trafikkmengde og/eller økt andel tungtrafikk
  • utbygging som medfører at det oppstår et gaterom (street canyon) med lite luftgjennomstrømning
  • ny tunnel, dersom det er boliger, skoler, barnehager eller helsebygg i nærheten av munning eller utslippspunkt for tunnelventilasjon (f.eks. luftetårn)

Skriv i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning og kartlegging av luftforurensning skal gjøres i henhold til M-1941 og T-1520. Det må stå i planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram at utredning skal gjøres av fagkyndig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid