M-1941 | Utredningsprosessen

1.4 Behandle plan eller tiltak og sende på høring

Forslagsstiller skal utarbeide og sende planforslag eller søknad med konsekvens­utredning til ansvarlig myndighet.

Ansvarlig myndighet skal motta planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Deretter skal ansvarlig myndighet behandle planforslaget eller søknaden.

1.4.1 Høring av konsekvensutredning

Før planen eller søknaden sendes på høring, skal ansvarlig myndighet sjekke om utredningen er gjennomført i henhold til fastsatt plan- eller utredningsprogram, eller oppstartmøtereferat/oppstartvarsel, og om utredningen tilfredsstiller kravene i forskriften.

Ansvarlig myndighet eller forslagsstiller skal sende planforslag eller søknad om tiltak med konsekvensutredning på høring til berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner og legge dokumentene ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for høringsuttalelser. Fristen skal være minst seks uker. Dette går frem av KU-forskriften § 25.

Se kapittel 2 for veiledning om hvordan høringspartene kan ivareta klima og miljøhensyn i planer og søknader som sendes på høring.

Regler for høring og behandling av planforslag eller søknad med konsekvensutredning framgår av kapittel 6 i KU-forskriften, og plan- og bygningslovens regler.

1.4.2 Sluttbehandling av saken

Ansvarlig myndighet skal ta stilling til om konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene til innhold i konsekvensutredningen, som beskrevet i kapittel 5 i KU-forskriften.

Ansvarlig myndighet skal ved behandlingen av planen eller tiltaket:

  • vurdere høringsmerknadene, og ta tilbørlig hensyn til konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser.
  • vurdere om det er behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon. Se mer veiledning under.
  • stille nye, eller justere planbestemmelser eller vilkår som setter krav om gjennomføring av tiltak for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Se kapittel under for mer informasjon om avbøtende tiltak.
  • stille krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn, der dette er nødvendig. Se kapittel under for mer informasjon om overvåkningsordninger.

I saksfremlegget eller innstillingen til vedtak skal egenskapene ved planen eller tiltaket beskrives. Det skal og gjøres rede for hvilke vesentlige virkninger planen eller tiltaket vil medføre for miljø og samfunn. Det skal fremgå hvordan høringsuttalelsene er vurdert og hvilken vekt de er tillagt. Dette går frem av KU-forskriften § 29.

Tilleggsutredninger

Ansvarlig myndighet skal også vurdere om det er behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon. I mange tilfeller kan det komme krav om tilleggsutredninger fra høringspartene. Høringspartene har imidlertid ikke myndighet til å pålegge tilleggsutredninger. Det er opp til ansvarlig myndighet å avgjøre om det er behov for tilleggsutredninger og eventuelt stille krav om utarbeiding eller gjennomføring av slike.

Hvis det er behov for tilleggsutredninger skal disse sendes på høring til dem som har gitt høringsuttalelser til planforslaget eller søknaden, samt eventuelt andre myndigheter som blir berørt. Fristen for å gi høringsuttalelser til tilleggsutredningen skal ikke være kortere enn to uker. Dette går frem av KU-forskriften § 27.

Avbøtende tiltak

Ansvarlig myndighet skal stille vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Se de enkelte fagkapitlene i del 3 av denne håndboka for mer veiledning om avbøtende tiltak. Det er også et krav at konsekvensutredningen skal beskrive relevante og realistiske avbøtende tiltak. Ansvarlig myndighet kan ta utgangspunkt i avbøtende tiltak som er beskrevet i konsekvensutredningen. Det er viktig at ansvarlig myndighet sikrer gjennomføring av nødvendige tiltak gjennom planbestemmelser eller vilkår.

Dersom ansvarlig myndighet ikke sikrer gjennomføring av tiltak som er forutsatt i konsekvensutredningen, gjennom planbestemmelser eller vilkår kan dette føre til mer negative konsekvenser for klima og miljø, enn det konsekvensutredningen legger til grunn.

Følgende forhold må være sikret gjennom planbestemmelser eller vilkår:

  • hvilke grenseverdier eller andre miljøkvaliteter som skal tilfredsstilles
  • hvilke forebyggende, avbøtende og kompenserende tiltak som skal gjennomføres
  • tidspunkt for når tiltakene skal være gjennomført (rekkefølgebestemmelser)

Ansvarlig myndighet skal påse at forslagsstiller overholder bestemmelser eller vilkår ved gjennomføring av planen eller tiltaket. Bestemmelsene må derfor være formulert slik at de gir mulighet for oppfølging og kontroll.

Overvåkningsordninger

Der det er nødvendig kan det også stilles krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn. Ansvarlig myndighet kan ta utgangspunkt i overvåkningsordninger som er beskrevet i konsekvensutredningen.

Når det stilles krav om overvåkning i planbestemmelser eller vilkår, skal ansvarlig myndighet fastsette fremgangsmåte, varighet og omfang av overvåkingen. Det står i KU-forskriften § 29.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid