Det systematiske arbeidet med kommunedelplaner for naturmangfold kom i gang som en oppfølging av Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold. Meldingen tok blant annet opp at:

"Utarbeidelse av en egen kommunedelplan for naturmangfold, der kommunen identifiserer og tar hensyn til naturverdier av både nasjonal, regional og lokal betydning, vil være et viktig bidrag til den mer grundige interesseavveiningen som skal foretas i den etterfølgende prosessen med kommuneplanens arealdel."

I etterkant av meldingen ble det satt i gang et pilotprosjekt der ti kommuner fikk økonomisk støtte til å utarbeide en plan for naturmangfoldet. Erfaringen var at planarbeidet gav økt kunnskap og kompetanse til bruk i kommunens videre arbeid.

Mer informasjon om pilotprosjektet finner du på et eget punkt i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid