Planen skal ta utgangspunkt i kommunens egen situasjon. Kommunen må derfor selv vurdere hva som er prioriterte mål, oppgaver og ambisjonsnivå for planarbeidet.

Det er viktig å definere hva man vil med planarbeidet, og at målet er formulert før man går i gang. Formålet med en kommunedelplan for naturmangfold vil som regel være å få fram en oversikt over hvor i kommunen man finner verdifull natur, som grunnlag for arealplanlegging og forvaltning. Målene for planarbeidet kan gjerne struktureres i hovedmål og delmål.

Her er eksempler på noen temaer som kan tas opp, og hvordan målene kan konkretiseres:

  • etablere et godt kunnskapsgrunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel
  • samle informasjon om naturmangfold som er kjent for innbyggere, men som ikke er kartfestet
  • øke kompetansen om forvaltning av natur blant politikere og internt i kommunens egen administrasjon
  • skape eierskap til naturmangfoldet blant kommunens innbyggere
  • få til et godt samarbeid med nabokommuner om en god forvaltning av felles naturområder

Grensa for planarbeidet trenger ikke nødvendigvis følge kommunegrensa. Planen kan ta for seg en del av kommunen, for eksempel de områdene der det er utbyggingspress. En kommune som har utarbeidet plan, vurderte i etterkant at utfordringene i pressområdene og i landbruksområdene var så forskjellige at det godt kunne ha vært to prosjekter.

Det kan være lurt å tenke gjennom om kommunen har konkrete utfordringer når det gjelder ivaretakelse av naturmangfold som man vet det er viktig å gripe fatt i. I så fall bør disse utfordringene være et viktig tema i planarbeidet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid