Prosjekt

I årene 2016-2018 ble det gjennomført et pilotprosjekt i regi av Miljødirektoratet, der hensikten var å høste erfaringer med kommunedelplaner for naturmangfold. Ti kommuner deltok i dette første pilotprosjektet. I 2020/2021 er ytterligere tolv kommuner i gang med å utarbeide kommunedelplaner.

Prosjektet hadde bakgrunn i Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold og behandlingen av denne. Regjeringen og Stortinget mente at at kommunedelplaner kunne gi et godt grunnlag for å innarbeide hensynet til naturmangfold i overordnede planer, og at dette kunne bidra til forutsigbarhet i behandlingen av detaljplaner. Det ble derfor besluttet å iverksette et pilotprosjekt.

Erfaringer

Kommunene som var med på pilotprosjektet, var fornøyd med at de hadde fått mer tilgjengelig og systematisert kunnskap om naturmangfoldet i sin kommune.

De rapporterte at både ansatte i kommunen og kommunepolitikere hadde fått økt kompetanse om naturmangfold, utfordringer og aktuelle tiltak. Også mange av innbyggerne hadde fått bedre kjennskap til naturverdier i nærmiljøet sitt i løpet av planprosessen. En av bykommunene rapporterte at mange hadde fått øynene opp for det rike naturmangfoldet som finnes i en by.

Kommunene rapporterte at de kunne bruke planen i sitt videre arbeid. En tilbakemelding var blant annet at en slik plan gjorde det lettere for kommunen å prioritere innsatsen sin og å jobbe målrettet for å ta vare på verdifull natur.

Kommunene rapporterte også om enkelte bonuseffekter av planarbeidet, positive virkninger som de ikke hadde planlagt:

  • Skoler og barnehager er interessert i å bruke planen.
  • Planen gjør arbeid med naturmangfold mindre personavhengig og mindre sårbart for skifte i administrasjonen.
  • Planarbeidet har gjort at kommuneadministrasjon, organisasjoner og grunneiere har blitt bedre kjent med hverandre gjennom å jobbe sammen. På den måten er det etablert grunnlag for et godt framtidig samarbeid.

Miljødirektoratet utarbeidet en erfaringsrapport fra det første pilotprosjektet. Direktoratet oppsummerte erfaringene i følgende hovedpunkter:

  • Arbeidet har bidratt til et kompetanseløft og gitt verdifull informasjon om naturmangfold i kommunene
  • Kommunene har fått et revitalisert fokus på naturmangfold, spesielt naturmangfold av lokal betydning.
  • Medvirkning fra innbyggere o.a. og politisk behandling har vært vektlagt i alle kommuner, enten de har utarbeidet kommunedelplan eller annen type kommunal plan.
  • Pilotprosjektet har i tillegg medført økt erfaringskompetanse på prosess og om kunnskapsinnhenting om lokalt naturmangfold.
  • Kommunene har foretatt prioriteringer av naturmangfold, og primært prioritert det som er lokalt viktig og sett dette i sammenheng med nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid