Det er flere aktuelle kilder til informasjon om naturmangfold. I Naturbase finnes mye informasjon om kartfestet naturmangfold, blant annet om artsforekomster og naturtypelokaliteter med tilhørende faktaark. Artsdatabanken har kartfestet informasjon i Artskart og ellers faktainformasjon om arter og naturtyper. Konsekvensutredninger eller rapporter fra miljøfaglige undersøkelser kan også inneholde relevant informasjon. I forbindelse med planen kan det være aktuelt å kartfeste denne kunnskapen, og det kan være nødvendig å oppdatere eller verifisere eldre opplysninger. Det vil også være viktig å få fastsatt hvilke av de kartlagte lokalitetene som inneholder natur av nasjonal eller regional interesse. Kommunen må knytte til seg personer med biologi- og økologikompetanse som kan vurdere naturfaglige registreringer, hvis man ikke har denne kompetansen i egen organisasjon.

Den nasjonale politikken på naturmangfoldområdet er rettet inn mot å opprettholde mangfoldet av arter og naturtyper og en god tilstand i økosystemene. Vern av natur og ivaretakelse av områder med truet natur er virkemidler i dette arbeidet. Nasjonale myndigheter gjennomfører nå en omfattende naturtypekartlegging for å øke kunnskapsgrunnlaget om verdifull natur. I den forbindelse er det prioritert å få kartfestet truede og nær truede naturtyper og naturtyper som er levesteder for truede og nær truede arter.

Naturområder med nasjonal eller vesentlig regional interesse omfatter verneområder, naturtyper, arter, sammenhengede naturtyper med urørt preg og geologisk naturmangfold etter nærmere kriterier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid