Undersøkelser og effektkontroll er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store kalkingsprosjektene i lakseelver skadet av menneskeskapt forsuring. 

Ved aktiv bruk av resultatene fra overvåkingen reguleres kalkingen i takt med endrede vannkvalitetsforhold, og optimaliseres slik både økologisk og økonomisk.

Mål: Dokumentere vannkjemiske og biologiske effekter av kalking i lakseførende vassdrag, med sikte på at kalkingen skal skje på en økologisk og økonomisk optimal måte.

Programperiode: Løpende siden 1985.

Hvor overvåker vi? Overvåkingsprogrammet omfatter 23 laksevassdrag i fylkene Agder, Rogaland og Vestland.

Slik overvåker vi: De vannkjemiske forholdene i vassdragene undersøkes ukentlig/månedlig ved analyse av forsuringsrelevante parametre i vannprøver fra utvalgte stasjoner opp- og nedstrøms kalking. De biologiske forholdene undersøkes annethvert år ved ungfiskundersøkelser (el-fiske om høsten) og bunndyrundersøkelser (sparkeprøver vår og høst) på utvalgte stasjoner.

Publikasjoner: Årlig rapportering med faglige vurderinger pr. vassdrag, inkludert alle data.

Dette bruker vi dataene til: Effektkontroll av kalkingsvirksomheten i laksevassdrag, samt økologisk tilstandsklassifisering iht. vannforskriften/EUs vanndirektiv.

Hvor finnes data? Alle data importeres til databasen Vannmiljø for åpen bruk.