Overvåkningen ble startet i forbindelse med evalueringen av ordningen med nasjonale laksevassdrag og -fjorder. Evalueringen ble sluttført i 2018.

Informasjonen som innhentes er forvaltningsrelevant, og overvåkningen er derfor videreført med noen justeringer etter sluttført evaluering. >

Mål: Skaffe informasjon om bestandssammensetningen hos voksen laks, antallet gytende laks og sjøørret i ulike vassdrag, og å innhente løpende informasjon om lakseinnsiget for om nødvendig kunne redusere beskatningen dersom du skulle bli behov for det.

Sjøoverlevelsen hos utvandrende smolt måles i fem vassdrag på kyststrekningen fra Imsa i Rogaland til Kongsfjordelva i Finnmark.

Programperiode: 2019 -

Hvor overvåker vi: Det registreres gytefisk i vassdrag langs hele kysten. Med unntak av Finnmark gir innsigsovervåkningen informasjon om lakseinnsigets forløp til de områder der det fortsatt er sjølaksefiske av betydning, det vil si Rogaland, Trondheimsfjorden og Namsenfjorden.

I tillegg telles det forløpende oppvandrende fisk i fisketrapper i femten vassdrag fra Tvedestrand til Malangen.

Skjellprøver fra laks fra samles inn i fiskesesongen for å overvåke bestandssammensetning og eventuelle endringer i livshistorie.

Slik overvåker vi: Overvåkningen av gytefisk følger Norsk Standard NS 9456:2015. Fisketrapper blir videoovervåket og kilenotfisk på utvalgte plasser brukes for å vurdere innsigsforløpet.

Sjøoverlevelse måles ved å merke utvandrende laksesmolt for siden å registrere hvor mange som vender tilbake etter sjøoppholdet.

Av skjellene til laksen kan vi blant annet finne ut hvor gammel den er, hvor lenge den har oppholdt seg i henholdsvis ferskvann og saltvann og hvor mye den vokst på ulike tidspunkt.

Publikasjoner og data:

Dette bruker vi dataene til: 

  • Resultatene benyttes arbeidsgruppen WGNAS og WGTRUTTA i Ices, og rapporteres også til Nasco.
  • Av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i deres årlige beskrivelse av bestandsstatus for laks.
  • Av elveeierlag i deres arbeid med regulering av fisket.
  • Av Miljødirektoratet i fastsettelsen av fiskebestemmelser og i de årlige vurderingene av eventuelle behov for umiddelbare tiltak i fiskesesong.
  • Havforskningsintstuttet bruker informasjonen i risikorapport norsk fiskeoppdrett, og i overvåkningen av rømt oppdrettslaks i vassdrag.
  • Data lagres i database hos oppdragstaker.

Lenker