Mål: Hensikten med overvåkningsprogrammet er å skaffe referansedata fra upåvirka vannforekomster som påvirkninger kan vurderes opp mot og følge med på langsiktige endringer i naturlige forhold og storskala menneskelig påvirkning.

Punktvis oversikt over programmets prioriterte mål:

  1. Teste metodikk for tilstandsklassifisering av norske innsjøer
  2. Styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i vanlige norske innsjøtyper
  3. Dokumentere omfang av biologiske og kjemiske forsuringsvirkninger i vann, geografisk fordeling av virkningene og endringer i virkningene over tid som følge av endringer i tilførsler og avsetning.
  4. Starte langsiktig overvåking av noen av innsjøene for å overvåke og vurdere langsiktige endringer i de naturlige forholdene og som følge av omfattende menneskelig virksomhet
  5. Bidra til å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser overfor vanndirektivet og LRTAP-konvensjonen.

Programperiode: 2009-

Hvor overvåker vi? Programmet omfatter nå totalt 92 innsjøer i alle landsdeler. Ca 40 innsjøer prøvetas årlig.

Slik overvåker vi: Det er en pelagisk prøvetakingsstasjon over det djupeste punktet i innsjøene. Der tas det vannprøver for vannkjemisk analyse, og prøver av planteplankton og dyreplankton.

I strandlsonen registreres vannplanter og det tas prøver av bunndyr og litorale småkreps. Fisk prøvetas med bunngarn. I innsjøer som er upåvirka (referansesjøer) prøvetas alle elementer.

Publikasjoner: Programmet rapporteres i egne årsrapporter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene fra referanseinnsjøen brukes til å fastsette naturtilstand for de biologiske kvalitetselementene de ulike innsjøtypene. Data fra de påvirka innsjøene går inn i arbeidet med å evaluere klassifiseringssystemet. Data fra de forsura innsjøene benyttes i rapportering til LRTAP-konvensjonen.

Hvor finnes data? Alle overvåkingsdata lagres i Vannmiljøsystemet.