Mål:

  • Styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier i ulike elvetyper.
  • Teste metodikk for tilstandsklassifisering i norske elver.
  • Bidra til å oppfylle Norges rapporteringskrav med tanke på EUs vanndirektiv.
  • Fange opp langsiktige endringer i vanntilstanden i norske vassdrag som skyldes menneskelige påvirkninger.
  • De første årene av programmet har fokusert på å teste ut overvåkingsmetoder og å styrke datagrunnlaget for referansevassdrag.

Programperiode: 2017 - 2025

Hvor overvåker vi? Omlag 60 vannforekomster fordelt over hele landet, hovedsakelig mindre elver og i ulike elvetyper fra kyst til høyfjell.

Slik overvåker vi: Det blir tatt vannprøver for kjemiske og fysiske parametere og biologiske prøver av påvekstalger, bunndyr og fisk. Vannforekomstene blir prøvetatt hvert andre år. I årene med prøvetaking tas det vannprøver for vannkjemisk analyse en gang per måned og biologiske prøver av påvekstalger, bunndyr og fisk en gang per år.

Publikasjoner: Programmet rapporteres i årlige rapporter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes for å finne fram til referansetilstand for de ulike parameterne i ulike elvetyper for å styrke datagrunnlaget for klassifiseringssystemet for økologisk tilstand i elver. Dataene ligger også til grunn for å klassifisere økologisk tilstand for rapportering etter kravene i vannforskriften.

Hvor finnes data? Alle overvåkingsdata lagres i basen Vannmiljø.