Mål med overvåkningen

Norge har mer enn 3000 verneområder. Når et verneområde skal bidra til å beskytte sjøfugl, står dette i verneformålet. Ofte nevnes bare at det er viktig som hekkeområde, eller for andre funksjoner som for eksempel fjærfelling (myting) eller overvintring.

Noen ganger er også bestemte arter eller artsgrupper nevnt. For en god forvaltning er det viktig å vite om de aktuelle artene er tilstede i verneområdene og om bestandene (populasjon) endrer seg over tid. I denne overvåkingen prioriteres kunnskap om bestanden av hekkende sjøfugl.

Programperiode

Arbeidet er ikke tidsavgrenset. De første sjøfuglreservatene ble opprettet på 1970-tallet, gjennom fylkesvise verneplaner. I flere fylker finnes det systematisk overvåking av sjøfugl i slike verneområder siden 80- og 90-tallet.

Hvor overvåker vi?

Verneområder for sjøfugl ligger spredt langs hele kystlinja. Det er vanskelig å fange opp alle de aktuelle verneområdene.

Mange steder fører store avstander, utfordrende farvann og værforhold til at transport/logistikk blir svært krevende. Tilgang på nødvendig fagkompetanse er også en utfordring.

I mange fylker er det derfor nødvendig å gjøre et utvalg av hvilke verneområder som skal overvåkes. De fleste steder gjentas overvåkingen med ulike intervall, som oftest hvert 2 eller 3 år.

I deler av Agder og langs Telemarkskysten er hekkende sjøfugl overvåket svært lenge og med spesielt høy kvalitet på datagrunnlaget. Her er det et mål å gjennomføre en årlig overvåking av de aktuelle verneområdene.

Slik overvåker vi

Antall fugler som hekker på bestemte lokaliteter telles etter fastsatte metoder. Resultatene lagres i Artsobservasjoner.

Siden metodikken krever at noen spesielle data samles inn, må resultatene knyttes til et bestemt prosjekt (Miljodir_sjofugl_verneomraader).

Publikasjoner

Statsforvalterne har i lang tid organisert og gjennomført denne overvåkingen. Noen av dem har også publisert resultatene i egne rapporter. Metodikken har variert men er nå standardisert.

I 2017 ble de første resultatene lagret i Artsobservasjoner. Miljødirektoratet er i gang med å utvikle en enkel måte å vise resultater fra overvåkingen.

Dette bruker vi dataene til

Kunnskapen benyttes til å bedømme om verneområdene fungerer godt nok, som ledd i å bevare norske bestander av sjøfugl.

Bestandsutviklingen er også viktig informasjon for å vurdere eventuelle behov for skjøtsel eller andre tiltak, og dersom noen søker om unntak fra vernebestemmelsene.

Ved akutt fare for forurensning (oljesøl), forstyrrelser etc. er dataene viktige for å kunne prioritere hvilke områder som er viktigst å beskytte.

Metodikken følger nasjonale og internasjonale anbefalinger for slik overvåking, og derfor kan resultatene også brukes i det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl.

Hvor finnes data?

Resultater er knyttet til eget prosjekt: "Miljodir_sjofugl_verneomraader". Alle innloggede brukere i Artsobservasjoner kan se disse resultatene.